fbpx

Rekrutacja uzupełniająca na studia wojskowe | Zasady rekrutacji uzupełniającej


Rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej


Na podstawie § 14 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz.U. 2022 poz. 1448)
Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
ogłasza
w dniu 21 marca 2023 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2022/2023 na następujące kierunki:
 1. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:
  • — nawigacja, spec. eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
 2. Wydział Mechaniczno-Elektryczny:
  • — informatyka, spec. morskie systemy teleinformatyczne
  • — mechanika i budowa maszyn, spec. eksploatacja siłowni okrętowych
  • — mechatronika, spec. elektroautomatyka okrętowa
spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej, których kierunek kształcenia odpowiada wnioskowanemu kierunkowi przyjęcia na studia wojskowe.

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2305):

"Do służby wojskowej może być powołana osoba która m.in. nie była karana za przestępstwo umyślne, posiada obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."


Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wojskowych w ramach rekrutacji uzupełniającej musi spełniać następujące warunki:

 1. musi być studentem cywilnym Akademii Marynarki Wojennej na kierunku odpowiadającym wnioskowanemu kierunkowi przyjęcia na studia wojskowe,
 2. musi posiadać zaliczony pozytywnie co najmniej pierwszy semestr pierwszego roku studiów na kierunku zgodnym z wnioskowanym kierunkiem przyjęcia na studia wojskowe,
 3. musi być pozytywnie rozliczony z zimowej sesji egzaminacyjnej w r.a. 2022/2023,
 4. nie może posiadać zaległości w nauce, w tym skutkujących warunkowym wpisem na semestr/rok studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wojskowych w ramach rekrutacji uzupełniającej ma obowiązek:

Do dnia 3 marca 2023 r.

  1. Złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej do którego należy dołączyć:
   1. życiorys,
    Życiorys należy przygotować w formie CV zgodnie ze wzorem mając na uwadze, że niektóre kwalifikacje, umiejętności oraz osiągnięcia mogą stanowić istotny atut kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
   2. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego,
   3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
   4. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
   5. zaświadczenie podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału o pozytywnym zaliczeniu zimowej sesji egzaminacyjnej w r.a. 2022/2023 oraz braku zaległości w nauce, w tym skutkujących warunkowym wpisem na semestr/rok studiów,
   6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności potwierdzające informacje zawarte w CV.
Uwaga:składając wniosek należy na nim odręcznie dopisać wnioskowany kierunek przyjęcia na studia wojskowe
  .

W dniu postępowania rekrutacyjnego (21.03.2023 r.) złożyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału zawierające informację o uzyskanych w czasie studiów wynikach z egzaminów,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej,
  W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, kandydat będzie zobligowany w dniu rejestracji do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (poświadczenia) kwalifikacje i umiejętności (osiągnięcia), np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu klasy o profilu mundurowym, certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej lub oddziału przygotowania wojskowego, służby przygotowawczej, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie studiów cywilnych w uczelni wojskowej, itp.,
 4. pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec kandydata postępowania sprawdzającego (wzór dokumentu)
Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dokumenty potwierdzające zawarte w CV kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia takie jak np.:

 • certyfikaty znajomości języków obcych,
 • świadectwa i uprawnienia instruktorskie,
 • dyplomy,
 • zaświadczenia o ukończeniu
  • klasy o profilu mundurowym,
  • certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
  • oddziału przygotowania wojskowego,
  • służby przygotowawczej,
  • liceum wojskowego.

W przypadku wstępnego zakwalifikowania na studia wojskowe:

Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wymaganej do kształcenia na wybranym kierunku/kierunkach studiów.

Więcej informacji na temat wstępnego zakwalifikowania można znaleźć w dziale odpowiedzi na pytania kandydatów.


 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia