fbpx

Odpowiedzi na pytania kandydatów (FAQ)

 1. Jaki próg punktowy ustalono dla kandydatów? Jaka liczba punktów kwalifikacyjnych może zagwarantować przyjęcie na studia?
  Warunki przyjęcia na studia wojskowe nie przewidują progu punktowego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy — przyjęte zostają osoby z największą sumą punktów kwalifikacyjnych z poszczególnych elementów rekrutacji. Podawanie minimalnej liczby punktów gwarantujących przyjęcie na studia nie jest zasadne ponieważ ulega ona ciągłym zmianom. Zależy od kilku czynników, m.in. od liczby kandydatów, od poziomu trudności zadań podczas egzaminu maturalnego, itp.
 2. Gdzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy do AMW?
  Wzór wniosku o przyjęcie na studia wojskowe stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970). Wniosek generowany jest automatycznie po rejestracji i wypełnieniu kwestionariusza na stronie rekrutacyjnej Wojska Polskiego.
  Wniosek można złożyć do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami.
 3. Czy dokumenty należy dostarczyć osobiście?
  Ze względu na fakt, że Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) weryfikuje ukompletowanie dokumentów oraz realizuje wobec kandydata dodatkowe czynności formalne związane z powołaniem do służby wojskowej, zaleca się osobisty kontakt z WCR. Niemniej, nie jest to wymagane. Dodatkowych informacji udzieli pracownik wybranego WCR odpowiedzialny za rekrutację do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia na uczelni wojskowej.
 4. Czy w ramach procesu rekrutacyjnego można składać kopie dokumentów zamiast ich oryginałów?
  Dopuszcza się możliwość składania kopii dokumentów. W takim przypadku, w dniu rejestracji kandydatów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu. Ponadto, osoby które zostaną przyjęte na studia będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów dokumentów złożonych wcześniej w postaci kopii.
 5. Czy istnieje możliwość odesłania dostarczonych dokumentów?
  Uczelnia nie odsyła dokumentów dostarczonych w procesie rekrutacji. Dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.
 6. Co kryje się za „innymi dokumentami, które mogą mieć wpływ na przyjęcie do szkoły” których kserokopie należy dołączyć do wniosku?
  Są to wszelkiego typu dyplomy, certyfikaty czy świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji czy umiejętności przydatnych podczas studiów i zawodowej służby wojskowej. Dziedziny mogą być rozmaite: olimpiady przedmiotowe szczebla centralnego lub wojewódzkiego, ponadprzeciętna znajomość języków obcych, sport, ratownictwo, płetwonurkowanie, itd.
 7. Co oznacza termin wstępne zakwalifikowanie?
  Kandydat zostanie wstępnie zakwalifikowany jeżeli przejdzie pozytywnie wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego tj. złoży w terminie wymagane dokumenty, wniesie opłatę rekrutacyjną oraz osiągnie wymagane minimalne liczby punktów w trakcie egzaminów.
  Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wstępne zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem do służby wojskowej. Wstępna kwalifikacja kandydatów weryfikowana jest przed ogłoszeniem wyników końcowych na podstawie:
  • orzeczeń lekarskich stwierdzających o przeciwwskazaniach lub ich braku do służby wojskowej,
  • wnioskowanego przez kandydata kierunku przyjęcia oraz kierunku/kierunkach alternatywnych,
  • uzyskanej przez kandydata liczby punktów (z uwzględnieniem punktów dodatkowych w zależności od kierunku studiów),
  • pozycji rankingowej na danym kierunku studiów z uwzględnieniem limitu miejsc określonych stosownym rozporządzeniem MON.
  Wyniki końcowe będą uwzględniały wszystkie powyższe elementy i wskazywały, które z osób wstępnie zakwalifikowanych zostały przyjęte na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane lecz nieprzyjęte, które jednocześnie pomyślnie przejdą badania specjalistyczne, zostaną umieszczone na liście rezerwowej z której nabór będzie możliwy w przypadku rezygnacji osób przyjętych.
 8. Czy wszyscy kandydaci zostają poddani specjalistycznym badaniom określającym zdolność fizyczną do zawodowej służby wojskowej?
  Na badania specjalistyczne kierowani są tylko kandydaci, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani po zakończeniu egzaminów realizowanych w ramach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu przekazywana jest kandydatom oraz do Wojskowego Cenrum Rekrutacji (WCR), które na tej podstawie wystawia skierowanie na badania.
 9. Czy badania lekarskie przeprowadzane przez inne komisje lekarskie są akceptowane?
  Komisją lekarską uprawnioną do przeprowadzania badań osób ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej jest Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska (RWKML).
 10. Jak wyglądają badania lekarskie? Jakie schorzenia dyskwalifikują kandydata?
  Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji kieruje wstępnie zakwalifikowanego kandydata na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej (RWKML). Komisja ta, w swoim orzeczeniu stwierdza o zdolności (lub niezdolności) kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz do służby na okrętach i innych jednostkach pływających marynarki wojennej w specjalnościach morskich.
  Na podstawie badań specjalistycznych realizowanych przez RWKML, komisja orzeka uwzględniając wszelkie rozpoznane choroby i ułomności kierując się rozporządzeniem MON z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
  (wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej dla kandydatów do AMW: załącznik nr 2 pkt II)
 11. Czy to prawda, że o przyjęciu do AMW decyduje limit wzrostu?
  Obowiązuje limit wzrostu (160 - 190 cm) który rozpatruje RWKML. Nie jest on jednak osadzony w sztywnych ramach. RWKML decyduje o kwalifikowaniu kandydatów na podstawie rozporządzenia cytowanego powyżej.
 12. Co robić w przypadku otrzymania niekorzystnego orzeczenia RWKML?
  Z takim orzeczeniem RWKML można się pogodzić i szukać innych ścieżek kariery, niekoniecznie związanych z marynarką wojenną. Można się również od niego odwołać. Od orzeczenia wydanego przez RWKML przysługuje odwołanie do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej (CWKL) na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
  W przypadku gdy kandydat/-ka nie posiada zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej a jednocześnie posiada zdolność do zawodowej służby wojskowej, może ubiegać się o przyjęcie na kierunek nie związany ze służbą na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej — informatyka, logistyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.
 13. Ilu kandydatów przypada na jedno miejsce?
  W latach ubiegłych liczba kandydatów kształtowała się różnie, oscylowała w przedziale 4 – 7 kandydatów na jedno miejsce.
 14. Czy do wojska przyjmowane są również kobiety? Jeśli tak, to czy szanse ich przyjęcia są takie same jak mężczyzn?
  Kobiety przyjmujemy od 1999 roku. Służba wojskowa w ramach studiów w przypadku kobiet nie różni się niczym od służby mężczyzn. Nie może być mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji kobiet w procesie kwalifikowania. O przyjęciu decyduje ranking Komisji Rekrutacyjnej sporządzany na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów kwalifikacyjnych.
 15. Czy należy rezerwować noclegi w AMW na czas egzaminów wstępnych?
  Nie. Zgodnie z par. 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia, na czas postępowania rekrutacyjnego oraz badań specjalistycznych, kandydaci zapewnione mają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Chęć skorzystania z tej możliwości należy zadeklarować w formularzu Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie rejestracji online.
 16. Jakie koszty związane są ze studiami wojskowymi?
  Koszty, które musi ponosić podchorąży (student wojskowy) AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim egzaminów wstępnych (opłata rekrutacyjna) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
 17. Jakie przepisy regulują wysokość stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia?
  Wysokość stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskwą na czas kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i zależy od roku studiów oraz posiadanego stopnia wojskowego. Szczegółową tabelę można znaleźć na stronie dotyczącej stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskwą na czas kształcenia.
 18. Czy po ukończeniu uczelni cywilnych istnieje możliwość rozpoczęcia kształcenia w Studium Oficerskim w AMW?
  Uczelnia prowadzi kształcenie w ramach Studium Oficerskiego w przypadku określenia przez Ministra Obrony Narodowej kierunków i liczby miejsc na dany rok akademicki. Informacje na ten temat dostępne są na stronie uczelni dotyczącej studium oficerskiego oraz na stosownej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
 19. Jak wygląda kwestia ewentualnej rezygnacji ze studiów po zakwalifikowaniu danego kandydata?
  Jeśli decyzja o rezygnacji ze studiów zostanie podjęta przed wcieleniem do służby wojskowej, kandydat powinien wypełnić deklarację o rezygnacji z postępowania rekrutacyjnego i przesłać podpisany dokument na adres rekrutacja@amw.gdynia.pl.
  W przypadku rezygnacji ze studiów po wcieleniu do służby wojskowej, zwolnienie z tej służby odbywa się na wniosek kandydata zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.
 20. Czy w ocenie znajomości języka angielskiego brane są pod uwagę certyfikaty językowe?
  Punkty rekrutacyjne za znajomość języka angielskiego przyznawane są na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości lub testu przeprowadzanego w ramach rekrutacji w przypadku gdy język angielski nie stanowił elementu egzaminu dojrzałości.
 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia