Polityka Jakości AMW

Polityka Jakości AMW

„Morze, Ojczyzna, Obowiązek”

 

   Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni jest kontynuatorką Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej utworzonej w 1922 roku w Toruniu. Akademia stanowi integralną część systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów oraz prowadzenie działalności naukowej służące głównie potrzebom państwa, w szczególności innowacyjności w zakresie obronności, bezpieczeństwa i gospodarki morskiej. Akademia kieruje się zasadami humanizmu, a przede wszystkim: obowiązkiem głoszenia prawdy, poszanowaniem godności człowieka, wolnością nauczania i prowadzenia działalności naukowej oraz tolerancją światopoglądową. Realizuje ponadto zadania mające na celu aktywizację wspólnoty Akademii, wzmacnianie patriotyzmu, odpowiedzialności i solidarności.
Akademia deklaruje stałe podnoszenie jakości kształcenia i działalności naukowej. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki sprawnemu zarządzaniu i spełnieniu wymagań PN-EN ISO 9001:2015, a także przestrzeganiu postanowień konwencji międzynarodowych oraz krajowych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Akademia prowadzi certyfikację na zasadach i w pełnej zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013. Działalność tę wykonuje Ośrodek Certyfikacji Wyrobów. Uczelnia, aby utrzymać wysoki poziom jakości usług badawczych, organizuje pracę laboratoriów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


   Akademia zapewnia kadrze, studentom, kursantom i słuchaczom oraz uczestnikom szkoleń, kursów i zjazdów odbywających się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy żywienie, przygotowując bezpieczne dla zdrowia posiłki zgodnie z wymaganiami prawa oraz PN-EN ISO 22000:2006. Właściwy przebieg procesów w Akademii możliwy jest dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, określeniu obszarów, za które odpowiedzialne są władze uczelni, oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów strategicznych, do których należy:
 
  • uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz studentów cywilnych;
  • podniesienie skuteczności pozyskiwania i wdrożeń prac naukowo-badawczych;
  • poprawa efektywności i sprawności zarządzania uczelnią oraz funkcjonowania jej administracji.


   W perspektywie lat 2011–2020 cele strategiczne gwarantujące długoletni, harmonijny rozwój Akademii powinny zostać zrealizowane w formie celów operacyjnych. Oceny ich realizacji oraz planowania działań dokonuje się podczas corocznego przeglądu zarządzania.


   Jako rektor-komendant Akademii polecam prowadzić analizę ryzyk oraz szans procesowych i biznesowych, które uwzględniają bieżącą sytuację oraz kompetencje Akademii w zakresie zaspokajania potrzeb klientów, niezależnych organów kontroli oraz innych stron zainteresowanych Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Zobowiązuję się nadzorować wdrażanie polityki jakości
i bezpieczeństwa żywności, nakazując m.in. przestrzeganie wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wspierając swoim autorytetem działania podejmowane przez pełnomocnika
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polecam kierownictwu Akademii dokonywać systematycznych przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz oceny jego skuteczności, a także podejmować działania doskonalące.


   Realizacja tak pojętej polityki nakłada nieodwracalnie na kierownictwo Akademii obowiązek pokazania oraz udokumentowania zdolności do zaspokajania oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarki narodowej oraz słuchaczy i pracowników uczelni. Władze Akademii deklarują, że dołożą wszelkich starań i zapewnią środki, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.
Zwracam się do pracowników Akademii z prośbą o maksymalną mobilizację i zaangażowanie w stosowanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności.

 

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT


Gdynia, 16.01.2020 r.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia