fbpx

Polityka Jakości AMW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, kierując się misją wyrażoną maksymą
 
Morze, Ojczyzna, Obowiązek,
 
służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów oraz doktorantów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 
 
Akademia jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Jako publiczna akademicka uczelnia wyższa deklaruje stałe podnoszenie jakości kształcenia i działalności naukowej. Realizacja postawianych celów jest możliwa dzięki sprawnemu zarządzaniu i spełnieniu wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, a także przestrzeganiu postanowień konwencji międzynarodowych oraz krajowych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.
 
Akredytowana jednostka certyfikująca oraz badawcza Akademii prowadzi ocenę zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Certyfikacji na zasadach i w pełnej zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 dokonuje Ośrodek Certyfikacji Wyrobów. Badania wyrobów zgodnie z metodykami badawczymi  przeprowadza  Laboratorium Podstaw Techniki, które zapewnia wysoki poziom usług badawczych dzięki doskonaleniu systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Akademia w zakresie żywienia kadr wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami prawa oraz PN-EN ISO 22000:2018-08.
 
Właściwy przebieg procesów w Akademii możliwy jest dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania, określeniu obszarów, za które odpowiedzialne są władze uczelni, oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów strategicznych, do których należy:
  • utrzymanie statusu uczelni akademickiej oraz zwiększenie skuteczności pozyskiwania prac naukowo-badawczych i wdrażania ich efektów;
  • uzyskanie wysokiej jakości i atrakcyjności kształcenia oraz szkolenia, a także dostosowanie programów kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy i służb mundurowych;
  • zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni we wszystkich obszarach jej działalności;
  • poprawa efektywności zarządzania uczelnią, w tym funkcjonowania jej administracji i zabezpieczenia logistycznego.

 

W perspektywie lat 2021–2025 cele strategiczne gwarantujące długoletni, harmonijny rozwój Akademii powinny zostać zrealizowane w formie celów operacyjnych. Oceny ich realizacji oraz planowania działań dokonuje się podczas corocznego przeglądu zarządzania.
 
Nasza uczelnia osiąga najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa swoich wyrobów dzięki:
  • rzetelnej i odpowiedzialnej współpracy z klientami;
  • nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zespołu;
  • ciągłemu dążeniu do uzyskania najwyższej jakości wyrobów zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów oraz wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi;
  • funkcjonowaniu prewencyjnego systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności opartego na zasadach HACCP, gwarantującego dostarczenie konsumentom bezpiecznych dla zdrowia, wysokiej jakości wyrobów;
  • stałemu wychodzeniu naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywaniu ich oczekiwań.

 

Jako rektor-komendant Akademii polecam prowadzić analizę ryzyk oraz szans procesowych i biznesowych, które uwzględniają bieżącą sytuację oraz kompetencje uczelni w zakresie zaspokajania potrzeb klientów, niezależnych organów kontroli oraz innych stron zainteresowanych zintegrowanym systemem zarządzania. Zobowiązuję się nadzorować wdrażanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności, nakazując m.in. przestrzeganie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania oraz wspierając swoim autorytetem działania podejmowane przez pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania. Polecam kierownictwu Akademii dokonywać systematycznych przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania oraz oceny jego skuteczności, a także podejmować działania doskonalące.
 
Realizacja tak pojętej polityki nieodwracalnie nakłada na kierownictwo Akademii obowiązek zaangażowania się oraz udokumentowania zdolności do zaspokajania oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarki narodowej oraz słuchaczy i pracowników uczelni.
 
Deklaruję, że cały zespół realizuje niniejszą politykę jakości i bezpieczeństwa żywności, a tym samym identyfikuje się z jej celami i respektuje wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Władze Akademii dołożą wszelkich starań
i zapewnią środki, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.
 
Zwracam się do pracowników Akademii z prośbą o maksymalną mobilizację i zaangażowanie w stosowanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności.
 
 Gdynia, 14.11.2023r.    
                                                                           REKTOR-KOMENDANT
                                                             kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia