fbpx

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Akademia Marynarki Wojennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademia Marynarki Wojennej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
 • część obrazów nie posiada opisów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej - wersja 2.2 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. skip linki dla urządzeń czytających
 6. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 7. zmiana wielkości kursora,
 8. kontrola odstępów w tekście.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strona pozwala na automatyczne czytanie tekstu po zaznaczeniu interesującego nas tekstu lub zdjęć z tekstem.

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna DUDEK adres poczty elektronicznej k.dudek@amw.gdynia.pl lub tel. 261 26 27 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Wrzałkowski, tel. +48 661 132 101, e-mail: a.wrzalkowski@amw.gdynia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu

Dostępność architektoniczna

Siedziba Akademii Marynarki Wojennej znajduje na terenie zamkniętym, usytuowanym w Gdyni, dzielnica Oksywie Dolne, ul. Śmidowicza 69, obiekty są dostępne
w godzinach urzędowania.

Wejście przez biuro przepustek w budynku nr 5, po uprzednim zgłoszeniu i okazaniu dokumentu tożsamości lub przez punkty kontroli dla osób posiadających przepustki. Po interesantów wychodzą osoby, do których interesanci przyszli. Interesanci nie poruszają się na terenie uczelni samodzielnie. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Przy wejściu głównym jest wybudowany podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Parkingi zewnętrzne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami bez akredytacji, (oznakowane odpowiednim symbolem), parkingi wewnętrzne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale są niedostępne dla osób trzecich, nieakredytowanych.

W budynkach są oznaczenia w alfabecie Braille’a (sale wykładowe, dziekanaty) oraz krzesełka ewakuacyjne.

Budynek Biblioteki Głównej oraz Akademickiego Centrum Sportowego są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd, windy, toalety na osób z niepełnosprawnościami.

Dom studencki nr 1 posiada jest dostosowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami – schodołaz, wejścia do pokoi i kuchni, łazienki.

Na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Jest możliwość skorzystania z posiadanego przez Akademię Marynarki Wojennej sprzętu, między innymi programu udźwiękawiającego i powiększającego, maszyny brajlowskiej, drukarki EmBraille, monitora brajlowskiego, syntezatorów mowy, powiększalników.

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia