czwartek, 01 luty 2018 09:14

POŻEGNANIE Z MUNDUREM

W środę 31 stycznia, w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej, odbyła się uroczystość pożegnania kadry kończącej zawodową służbę wojskową. Rektor – Komendant kmdr prof. dr hab. dr h. c. Tomasz Szubrycht podziękował za wzorową wieloletnią służbę i wręczył każdemu pamiątkowy ryngraf. Uroczystość odbyła się z zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w obecności sztandaru AMW, rodzin żołnierzy, kadry kierowniczej oraz współpracowników odchodzących żołnierzy.

Szanowni Państwo, w takim dniu każdy żołnierz zdaje sobie sprawę z tego, iż nie ma pytania czy, tylko kiedy pożegna się z mundurem i zakończy zawodową służbę wojskową. To jest ciężka chwila dla każdego żołnierza i niestety wszyscy musimy ją przejść. Dziękuję Wam za wiele lat poświęceń i zaangażowanie w służbie, jednocześnie życzę dalszych sukcesów na nowej już drodze życia” – rozpoczął Rektor – Komendant AMW zwracając się do wszystkich zgromadzonych

Głównymi bohaterami uroczystości byli: kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski, kmdr Jerzy Janik, kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza, kmdr por. Jarosław Apanowicz, kmdr por. Dariusz Golonka, kmdr por. Dariusz Sapiejka, kmdr por. dr inż. Arkadiusz Woźniak i st. chor. szt. mar. Rafał Fudala.

Kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po ukończeniu studiów w 1987 roku rozpoczął służbę w Grupie Okrętów Szkolnych. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki dowódcy działów: artyleryjskiego, następnie łączności i obserwacji technicznej na ORP „Wodnik”. W 1990 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy szkolnego okrętu żaglowego ORP „Iskra”, które pełnił do 1996 r. biorąc udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach okrętu z tego okresu: operacjach żagiel, „Columbus Regatta” w 1992 r., rejsie okrętu dookoła świata (1995-1996). W 1993 roku zdał egzamin i uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem.
W latach 1996-2000 odbył środowiskowe stacjonarne studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej. Rozprawę doktorską nt. „Wpływ ruchu okrętu na dokładność wskazań analitycznego kompasu żyroskopowego typu strapdown”, napisaną pod kierownictwem pana kmdr. prof. dr. hab. inż. Andrzeja Felskiego, obronił przed Radą WNiUO AMW w 2000 r. Po obronie doktoratu kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej na stanowiskach: starszego wykładowcy, adiunkta i kierownika Zakładu Systemów Nawigacyjnych. W 2006 roku czasowo pełnił obowiązki Dyrektora INiHM. W 2001 r. ukończył międzynarodowy kurs specjalistyczny w The Royal Danish Naval Tactical and Weapons School w Kopenhadze.
W 2002 roku uczestniczył w uruchomieniu oraz wprowadzeniu do procesu dydaktycznego w Uczelni laboratorium – Zespołu Okrętowych Systemów Nawigacyjno-Manewrowych. Od 2007 r. był zastępcą komendanta ds. ogólnych a następnie prorektorem ds. wojskowych. Obszar jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych obejmuje systemy i okrętowe urządzenia nawigacyjne, manewrowanie okrętem oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo nawigacji. Pomimo wykonywania obowiązków na stanowisku zastępcy i prorektora nigdy nie przerwał swojej pracy nauczyciela akademickiego prowadząc cały czas zajęcia z podchorążymi i studentami.
Za wzorową służbę został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę, Morskim Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem MILITO PRO CHRISTO. Ponadto wyróżniony został tytułem Zasłużony Żołnierz RP i odznaką Honorową Marynarki Wojennej.
Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Polskiego Forum Nawigacyjnego oraz kapituły Bractwa Kaphornowców. Od 2000 roku jest ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni.

Kmdr Jerzy Janik służbę wojskową rozpoczął w 1982 roku jako słuchacz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po roku nauki został przeniesiony do służby zasadniczej, którą pełnił na kutrze patrolowym w Kaszubskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza na Westerplatte. W 1983 roku ponownie przyjęty do WSMW i po jej ukończeniu został powołany do zawodowej służby wojskowej.
Pierwsze stanowisko na które został wyznaczony to asystent okrętowy na ORP „Wodnik”, który wchodził w skład Grupy Okrętów Szkolnych Akademii Marynarki Wojennej. Po roku służby został przeniesiony na ORP„GRYF” w tej samej Grupie, na którym przez 9 lat zajmował kolejne stanowiska służbowe, również po włączeniu okrętu w skład Dywizjonu Okrętów Szkolno-Badawczych 3. Flotylli Okrętów.
W 1998 roku powrócił do AMW, pełniąc służbę kolejno na stanowiskach: starszego oficera, starszego wykładowcy w Studium Ogólnowojskowym, kierownika Sekcji Kontroli i Metodyki Kształcenia, Szefa Wydziału Planowania Kształcenia, Szefa Wydziału Planowania i Szkolenia oraz Szefa Centrum Doskonalenia Kursowego.
Chęć podwyższenia kwalifikacji zaowocowały ukończeniem w 2004 roku studiów podyplomowych w AMW z zakresu logistyki Marynarki Wojennej oraz w 2010 roku studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej.
Podczas swojej służby w Akademii dał się poznać, jako dobry przełożony oraz podwładny, wysoko oceniany zarówno przez jednych jak i drugich, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach w opiniach okresowych. Lubiany i szanowany przez środowisko akademickie, kadrę zawodową oraz pracowników naszej Uczelni.
Na szczególne uznanie zasługuje jego wysiłek, jako Kierownika Centrum Doskonalenia Kursowego, włożony w organizacje i sprawną realizację dużej liczby kursów. Dzięki niemu nasza uczelnia jest na pierwszym miejscu, spośród wszystkich uczelni wojskowych, jeśli chodzi o sprawność kształcenia kursowego.
Kmdr Jerzy Janik za profesjonalizm i zaangażowanie w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Jest odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza służbę wojskową rozpoczął w 1984 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Naukę ukończył w 1989 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. Pierwszym stanowiskiem służbowym, na które został wyznaczony było stanowisko dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na ORP „Zwrotny” w 11. Dywizjonie Ścigaczy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża. Rok później objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Okrętu. Po niespełna roku służby został skierowany na stanowisko dowódcy ORP „Zwrotny”. Uwieńczeniem służby na morzu było objęcie przez niego stanowiska dowódcy grupy jednostek pływających – dowódcy ORP „Czujny”.
W maju 1995 roku powrócił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko asystenta w Zakładzie Taktyki i Sztuki Operacyjnej w Instytucie Dowódczo Sztabowym.
W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku zarządzanie i dowodzenie, a następnie studia podyplomowe na kierunku w Joint Services Command and Staff College w Shrivenham (Wielka Brytania).
Służba w Akademii umożliwiła mu realizację celu, jakim jest przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia młodszym kolegom i studentom oraz jednoczesne podniesienie własnych kwalifikacji, a także zdobywanie nowych doświadczeń. Działania te zaowocowały w 2004 roku nadaniem przez ówczesny Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Marynarki Wojennej stopienia naukowego doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko adiunkta. W 2011 roku objął stanowisko adiunkta – dyrektora Instytutu Operacji Morskich. W 2013 roku opublikował monografię pt.: „Siły morskie w operacjach reagowania kryzysowego”. Była ona podstawą do wszczęcia przewodu habilitacyjnego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W tym samym roku pomyślnie obronił kolokwium habilitacyjne uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwa. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W ramach działalności naukowej uczestniczył w licznych pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych związanych głównie z potrzebami Marynarki Wojennej i gospodarki morskiej. Kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza jest autorem wielu norm obronnych związanych z wykorzystaniem marynarki wojennej oraz autorem lub współautorem szeregu prac, ekspertyz, kilkudziesięciu artykułów oraz kilku monografii, skryptów i podręczników.
Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej był wyróżniony wieloma nagrodami rektorskimi. Uzyskane rezultaty i wyniki prac badawczych prezentowane były również na wielu konferencjach, krajowych jak i międzynarodowych, oraz publikowane
w czasopismach naukowych. Był również współorganizatorem oraz członkiem komitetów naukowych wielu konferencji międzynarodowych oraz krajowych. W 2009 roku wyróżniony został przez Rektora AMW tytułem „Nauczyciela Roku”. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą rektorską za znaczący wkład w działalność organizatorską.
Kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza za swoje zaangażowanie, poświęcenie i działalność służbową jest odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Marynarki Wojennej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Kmdr por. Jarosław Apanowicz służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku, jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Naukę ukończył w 1993 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. Jego pierwszym stanowiskiem służbowym było stanowisko hydrologa grupy hydrologicznej na ORP „Heweliusz” w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Po roku służby został wyznaczony na stanowisko starszego oficera grupy hydrologicznej.
W maju 1995 roku powrócił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko asystenta. Podczas swojej służby wojskowej w Akademii zajmował stanowisko wykładowcy oraz starszego wykładowcy - kierownika pracowni w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej.
Służba w Akademii umożliwiła mu realizację celu, jakim jest przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia studentom, jednocześnie umożliwiła mu podwyższenie własnych kwalifikacji zawodowych. Działania te zaowocowały w 1998 roku, które uwieńczone były zdobyciem tytułu magistra na kierunku geografii oraz studiów podyplomowych w zakresie nawigacji morskiej w Akademii Marynarki Wojennej. Zdobyta wiedza z zakresu oceanografii, nautyki i hydrografii pozwoliła na współautorstwo pierwszych publikacji locji działań minowych, specjalnych tras żeglugowych, a w konsekwencji przygotowania wymagań dla norm obronnych w MW RP.
Kmdr por. Jarosław Apanowicz współuczestniczył w pracach badawczych i statutowych oraz projekcie celowym, w efekcie czego został dwukrotnie wyróżniony nagrodą rektorską II stopnia. Zainteresowanie problematyką morskich i wojskowych systemów geograficznych poparte podbudową informatyczną i telematyką umożliwiło mu zajęcie się systemami informacji przestrzennej i pozwoliło na współudział w utworzeniu Laboratorium Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej.
W trakcie ćwiczeń wojskowych wspierał Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w dziedzinie hydrometeorologii, geografii wojskowej i analiz geoprzestrzeniach, za co został wyróżniony przez Dowódcę Operacyjnego RSZ. Jako wielokrotny kierownik praktyk nawigacyjnych odwiedził wiele portów morskich Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki.
Kmdr por. Jarosław Apanowicz za działalność służbową wielokrotnie był wyróżniany przez swoich przełożonych. Jest odznaczony Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Kmdr por. Dariusz Golonka służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej. Po ukończeniu uczelni w 1998 roku objął stanowisko dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na ORP „Toruń”. Służbę w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo – Minowych w Świnoujściu pełnił do 2010 roku kolejno na stanowiskach: zastępcy dowódcy okrętu ORP „Lublin”, a następnie dowódcy ORP „Kraków”.
W czasie służby na okrętach wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Swoje obowiązki służbowe potrafił też łączyć z pracą społeczną. Brał czynny udział w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży „Miasta - okręty”, który trwa do dnia dzisiejszego. Jako dowódca ORP „Kraków” w 2009 roku wspólnie z Jerzym Owsiakiem dokonał uroczystego ogólnopolskiego otwarcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Szczecinie. Cały czas podwyższał swoje kwalifikacje, kończąc w 2009 roku w Akademii Marynarki Wojennej studia podyplomowe z zakresu zarządzania.
Służbę w AMW rozpoczął w 2010 roku na stanowisku wykładowcy w Studium Szkolenia Ogólnomorskiego, jako specjalista w ratownictwie morskim. W tym okresie był też bardzo mocno zaangażowany w szkolenie praktyczne podchorążych, biorąc udział w wielu rejsach szkoleniowych.
W 2013 roku komandor Dariusz Golonka objął stanowisko dowódcy Batalionu Szkolnego. Był dowódcą i wychowawcą kilku roczników podchorążych. Z wielkim oddaniem był zaangażowany w organizację i kierowaniem kadrą w ramach rozwijających się gwałtownie w tym okresie kursów doskonalenia zawodowego.
Za swoje dokonania w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Jest wyróżniony tytułem honorowym III stopnia Zasłużony Żołnierz RP oraz odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Kmdr por. Dariusz Sapiejka służbę wojskową rozpoczął w 1983 roku jako słuchacz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po ukończeniu nauki w 1987 roku, pierwszym stanowiskiem, na które został wyznaczony było stanowisko asystenta okrętowego w Dywizjonie Okrętów Szkolno-Badawczych. Roku później wyznaczony został na stanowisko instruktora w 3. Flotylli Okrętów. Realizacja życiowej pasji zaowocowała ukierunkowaniem dalszej kariery zawodowej oficera na niwie sportowej.
W 1990 roku kmdr por. Sapiejka wraca do AMW, gdzie pełni kolejno stanowiska instruktora, wykładowcy, starszego wykładowcy, starszego wykładowcy-kierownika ośrodka. Jako starszy wykładowca pełnił funkcję Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Doświadczenie i chęć dalszego rozwijania się zaowocowały ukończeniem w 1993 roku, studiów podyplomowych trenerskich II klasy na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w 1999 roku studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania sportem na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego dla nauczycieli na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w 2014 roku.
Komandor porucznik Dariusz Sapiejka był prekursorem udziału Akademii Marynarki Wojennej w zagranicznych zawodach sportowych różnego szczebla takich jak zawody regionalne, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Zaowocowało to zdobyciem przez podchorążych historycznego I miejsca w międzynarodowych zawodach INTERNATIONAL NAUTICAL COMPETITION w Turcji 2006 roku oraz zajęciem III miejsca w międzynarodowych zawodach żeglarskich TROFEO ACCADEMIA NAVALE LIVORNO w 2004 roku.
W latach 2004-2012 pełnił funkcję kierownika – koordynatora żeglarstwa w Wojsku Polskim przyczyniając się do zdobycia przez załogi kobiece i męskie: Mistrzostwa Świata CISM 2009 Węgorzewo, II miejsca na Mistrzostwach Świata CISM 2010 Manama (Bahrajn), II i III miejsca na Igrzyskach CISM 2011 Rio de Janeiro (Brazylia), Mistrzostwa Europy – Węgorzewo w 2008 roku. W 2017 roku drużyna Akademii Marynarki Wojennej po raz pierwszy w historii Wyższego Szkolnictwa Wojskowego zdobyła Akademickie Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn.
Ponadto w trakcie swojej służby w AMW rozwinął szeroką współpracę z wieloma instytucjami i klubami sportowymi, co skutkuje wzajemnym wspieraniem się instytucji regionu w ramach szkoleń, wykorzystania obiektów, organizacji przedsięwzięć sportowych i ogólnej wymiany usług i doświadczeń.
Komandor porucznik Dariusz Sapiejka jest członkiem zarządu Wojskowej Federacji Sportu, wiceprezesem do spraw szkolenia WKS FLOTA GDYNIA oraz członkiem zarządu KS ISKRA przy AMW.
Komandor porucznik Dariusz Sapiejka za profesjonalizm i zaangażowanie w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Jest odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Kmdr por dr inż Arkadiusz Woźniak służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Naukę ukończył w 1995 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym w specjalności eksploatacja urządzeń i siłowni okrętowych. W tym samym roku otrzymał przydział służbowy do 11. Dywizjonu Ścigaczy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, obejmując stanowisko służbowe dowódcy działu elektromechanicznego na ORP „ZWINNY”. W 1997 roku został przeniesiony na stanowisko zastępcy Kierownika – Szefa produkcji Centralnego Zakładu Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej w Gdyni. Następnym etapem służby oficera było przeniesienie do Szefostwa Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej na stanowisko specjalisty ds. nurkowych Wydziału Ratowania Techniki Morskiej i Prac Podwodnych.
Uczestniczył w pracach Biura Standaryzacji NATO w ramach grupy roboczej Underwater Diving Working Group. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MW ds. Nurkowych oraz był wyznaczony do składu Komisji Badania Wypadków Nurkowych MW RP. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. W 2009 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Ratowania Techniki Morskiej i Prac Podwodnych Szefostwa Ratownictwa Morskiego.
W czasie pełnienia swoich obowiązków służbowych w DMW był autorem instrukcji resortowych, wydawnictw sygnaturowych oraz dokumentów standaryzacyjnych z dziedziny nurkowań militarnych i wykonywania prac podwodnych. W 2012 roku został skierowany na kurs specjalistyczny w Defense Language Institut w San Antonio, a następnie na specjalistyczny kurs ratownictwa morskiego straży ochrony wybrzeża w Yorktown w stanie Virginia.
Swoją służbę w AMW rozpoczął w 2014 roku obejmując stanowisko starszego wykładowcy - kierownika pracowni, a następnie starszego wykładowcy w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW. W tym okresie brał czynny udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, publikował artykuły do czasopism naukowych oraz wydał monografię w ramach wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Kierował i uczestniczył w 8 projektach naukowo-badawczych realizowanych w AMW. Decyzją Rady Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego w dniu 17.01.2018 roku nadano mu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych.
Kmdr por dr inż Arkadiusz Woźniak za poświęcenie i działalność oraz służbę wojskową został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

St. chor. szt. mar. Rafał Fudala służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku jako kadet Szkoły Chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie. Po ukończeniu nauki w 1990 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko technika w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. W 1991 roku objął stanowisko Kierownika Składu. Obowiązki na tym stanowisku pełnił do 1992 roku, a następnie został skierowany do Akademii Marynarki Wojennej jako słuchacz i przeniesiony do dyspozycji Dowódcy Marynarki Wojennej. W 1996 roku został wyznaczony na stanowisko Kierownika Sekcji – Szefa Uzbrojenia 4. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Darłowie.
Służbę w AMW rozpoczął w 1998 roku, wykonując obowiązki między innymi chorążego eksploatacji, chorążego eksploatacji – szefa eksploatacji sprzętu inżynieryjno-przeciwchemicznego, samodzielnego referenta i młodszego podoficera specjalisty.
Stale podwyższał swoje kwalifikacje, czego efektem było ukończenie 2007 roku studiów inżynierskich na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej oraz w 2013 roku studiów podyplomowych z zamówień publicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
St. chor. szt. Rafał Fudala za swoje zaangażowanie w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Jest odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia