fbpx

Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin

Ochrona dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny - projekt edukacyjny

Od maja 2020 r. do kwietnia 2022 r. Akademia Marynarki Wojennej realizowała w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie dwuletni projekt pt. „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”. Projekt był finansowany ze środków EOG w ramach Programu Edukacja.

 

LOGO PROJEKTUamw logoIKWD pol pionvdversjpg

W projekt zaangażowani zostali eksperci z bogatym doświadczeniem naukowym i zawodowym (nierzadko międzynarodowym) w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych. Dzięki współpracy w ramach projektu, utworzony został interdyscyplinarny zespół ekspercki, którego zadaniem było szczegółowe opracowanie programu studiów podyplomowych, scenariuszy szkoleń i kursów w zakresie ochrony dóbr kultury oraz pakietu materiałów naukowych i dydaktycznych. Podczas trwania programu edukacyjnego przeprowadzone zostały warsztaty oraz spotkania projektowe. Otwarta sesja podsumowująca całość projektu odbyła się w Krakowie 21 kwietnia 2022 r. [link: https://willadecjusza.pl/aktualnosci/konferencja-cel-dziedzictwo-za-nami]. 10 czerwca 2022 r. odbyła się w Muzeum MW konferencja  naukowe pt. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych, która m.in. promowała owoce niniejszego projektu. Szczegóły zob. https://wdiom.amw.gdynia.pl/konferencja-naukowa-pt-ochrona-dobr-kultury-w-sytuacjach-kryzysowych-i-konfliktach-zbrojnych/

 

 

Powstają studia podyplomowe

 

Podstawowym celem projektu było opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów podyplomowych z zakresu Ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Obejmują one treści dotyczące systemu ochrony dziedzictwa kultury, zagrożeń i oceny ryzyka dla dóbr kultury, karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury, regulacji prawnoadministracyjnych, ochrony przeciwpożarowej, planowania i przygotowania ochrony na wypadek zagrożenia, ochrony dóbr kultury w sytuacjach wojennych (od regulacji międzynarodowego prawa humanitarnego, działań podejmowanych w ramach CIMIC po doświadczenia z operacji w Iraku i Afganistanie), konserwacji ratunkowej, technicznych zabezpieczeń dóbr kultury, realizację zadań kryzysowych i obronnych w instytucjach gromadzących dobra kultury, zadania Sił Zbrojnych i służb mundurowych w zakresie ochrony dóbr kultury, działania właściwych służb i inspekcji, oraz projektów i programów pomocowych.

Absolwenci studiów będą specjalistami ds. ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych, wyposażeni w kompleksowe kompetencje zawodowe, przygotowani do profesjonalnego działania w przypisanym obszarze zadaniowym. Dzięki zdobyty umiejętnościom, odpowiednim narzędziom i udoskonalonym warsztacie pracy będą w stanie w szczególności do sprostania wielosektorowym wyzwaniom w zakresie ochrony obiektów dziedzictwa kultury w obliczu szczególnych zagrożeń.

 

Program studiów podyplomowych pdf

 

Studia już wkrótce zostaną uruchomione na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW (we współpracy ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie). Przedmiotowe studia będą miały charakter pionierki i hybrydową postać (zajęcia zdalne, zajęcia w Gdyni i Krakowie, podróże studyjne do instytucji branżowych).

Osoba do kontaktu: dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW (e-mail: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl).

 

 

Publikacje

 

Owocem projektu jest również 5-tomowe kompendium pod wspólnym tytułem „OCHRONA DÓBR KULTURY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I KONFLIKTACH ZBROJNYCH”. Wszystkie dostępne w wersji nieodpłatnych e-booków poniżej!!!

 

Finansowanie projektu

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” korzysta z dofinansowania o wartości 155 550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27 450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.    

EEA and Norway grants logo    

 

Operatorem programu Edukacja jest:

frse

 

Więcej informacji na stronach Operatora i Programu:

WWW.frse.org.pl
https://education.org.pl

Zapraszamy na profil projektu: https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej

 

Zapraszamy na profil dedykowany projetowi: 

https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia