fbpx
wtorek, 07 03 2023 20:21

Spotkanie Komitetu Sterującego Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju

Napisał

W dniach 28 lutego - 1 marca 2023 roku w George C. Marshall Center w Garmisch-Partenkirchen odbyło się doroczne spotkanie członków komitetu Sterującego Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (ang. Consortium Steering Committee Partnership for Peace Consortium of Defense Akademies and Security Studies Institutes, w skrócie CSC PfPC). Przedstawicielem strony polskiej w Komitecie Sterującym Konsorcjum, uczestnikiem spotkania był kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski.

 

Komitet Sterujący tworzą przedstawiciele ministrów obrony narodowej państw członkowskich Konsorcjum, NATO oraz Departamentu Obrony USA, przewodniczący grup roboczych i naukowych, przedstawiciel komitetu redakcyjnego kwartalnika PfPC „Connestion” oraz personel operacyjny Konsorcjum. Obradom komitetu przewodniczył w zastępstwie dyrektora wykonawczego PfPC, ppłk Olaf Garlich.

 

Misją Konsorcjum jest tworzenie warunków sprzyjających współpracy i integracji między partnerami w zakresie realizacji celów służących zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Główne działania PfPC skupione są na wzmocnieniu zdolności państw partnerskich do oceny, zapobiegania oraz eliminowania wspólnych zagrożeń, sprostaniu wyzwań ponadnarodowych w duchu Programu Partnerstwa dla Pokoju przyjmując, że trwałe wzmocnienie sektora bezpieczeństwa i obrony skutecznie przyczynia się do osiągnięcia wspólnej stabilności. W świetle trwającej wojny na Ukrainie działalność Konsorcjum nabiera szczególnego znaczenia.

Organizacja współpracuje z ponad 800 uczelniami i instytutami obszaru bezpieczeństwa z 60 krajów. Siedzibą Konsorcjum jest Europejskie Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. George C. Marshall’a (George C. Marshall European Center for Security Studies, w skrócie GCMC) w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy).

 

Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne i finansowe związane z funkcjonowaniem Konsorcjum oraz bieżące, dotyczące działalności grup roboczych i grup naukowych. Dokonano również przeglądu przedsięwzięć realizowanych w obecnym roku budżetowym oraz określono priorytety i potrzeby na następny, w tym uzgodniono plan działalności. Podczas dwudniowego spotkania dyskutowano również na temat wykorzystania doświadczeń z trwającej wojny w Ukrainie.

 

Konsorcjum wspiera NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme), angażując większość swoich środków budżetowych w ten program. Podczas spotkania oceniono również aktywność państw członkowskich, doceniając wkład i zaangażowanie Polski w działalność PfPC. Ogółem w 2022 roku Polska była organizatorem lub współorganizatorem 21 wydarzeń związanych z działalnością Konsorcjum, trwających łącznie 449 dni, w których wzięło udział 380 uczestników z krajów członkowskich NATO i partnerskich oraz 120 ekspertów, wykładowców (instruktorów) i personelu zabezpieczającego (technicznego). Polacy stanowią trzon NATO DEEP eAcademy. Do instytucji najbardziej zaangażowanych należy Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

Więcej informacji o działalności PfPC, w tym działalności grup roboczych i grup naukowych, wydawnictw oraz publikacji Konsorcjum: https://pfp-consortium.org

 

Foto: GCMC, M.Mięsikowski

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia