fbpx
Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 25 10 2021 15:23

KONKURS NA LOGO STULECIA AMW

Napisał

 

Zapraszamy o wzięcia udziału w konkursie na opracowanie „Logo obchodów 100. rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte”.

 

REGULAMIN KONKURSU

na

„Logo obchodów 100. rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte”

 

           § 1 Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, NIP 586-010-46-93, Regon: 190064136, zwany dalej „Organizatorem” lub „AMW”.
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn.zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 5. Konkurs rozpocznie się 25.10.2021 r. i zakończy się 15.11.2021 r.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 19.11.2021 r.
 7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem portalu Facebook i innych mediów społecznościowych swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów.
 9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w skład której wchodzi Komitet powołany „Zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW nr 15 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchody 100. rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni”, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym.

  § 2 Cel konkursu

 

 1. Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie logo obchodów 100. rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
 2. Logo będzie podstawą do opracowania identyfikacji wizualnej obchodów stulecia Akademii.
 3. Logo będzie wykorzystywane do celów reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych i reprezentacyjnych. W szczególności będzie umieszczane na plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, materiałach reklamowych związanych z obchodami rocznicowymi.
 4. Logo ma symbolizować 100-lelnią historię Akademii i jej poprzedniczek, akcentować kultywowane tradycje Marynarki Wojennej RP oraz podkreślać morski charakter Uczelni. Logo może nawiązywać tematycznie do obchodów 100-lecia Akademii, być proste i rozpoznawalne.

  §
  3 Zasady uczestnictwa

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Konkursu powoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym, zwanych dalej „Uczestnikami”. Prace mogą być zgłaszane przez indywidualnych Uczestników oraz przez zespoły projektowe.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Komisji Konkursowej, a także najbliżsi członkowie ich rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, z Członkami Komisji Konkursowej.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie poprawnego zgłoszenia zawierającego kartę zgłoszeniową oraz projekt logo zgodnie z wytycznymi, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres elektroniczny autora.
 5. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu zgłoszeń, które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Organizator zastrzega możliwość dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku wykrycia działań niedozwolonych w myśl niniejszego regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 8. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) należy przesłać na adres: Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia z dopiskiem „Konkurs - logo 100.rocznicy AMW” lub złożyć w Kancelarii Jawnej AMW w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2021 r. (decyduje data wpłynięcia/złożenia projektu do Kancelarii Jawnej AMW).

  § 4 Specyfikacja logo

 

 1. Logo powinno wykorzystywać maksymalnie 4 kolory. Kolory użyte w logo powinny być opisane w systemie RGB, CMYK lub Pantone.
 2. Logo powinno być przygotowane w wersji kolorowej oraz monochromatycznej (czarno-białej).
 3. Logo nie powinno zawierać więcej niż dwóch krojów pisma. Użyty krój powinien być podobny do fontu Black Ops One.
 4. Logo powinno być przygotowane na siatce modułowej w kształcie kwadratu o wymiarach 6cm x 6cm.
 5. Projekt logo powinien zostać zgłoszony w wersji wydrukowanej w formacie arkusza o rozmiarze A4 w wersjach kolorowej i monochromatycznej.
 6. Elektroniczne wersje projektu logo należy przekazać zapisane na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie PDF, pliku wektorowym oraz w formacie rastrowym.

  §
  5 Dane Osobowe

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, NIP 586-010-46-93, Regon: 190064136. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych AMW: iod@amw.gdynia.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 4. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO.
 5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

  § 6 Nagroda

 

 1. Organizator przyzna nagrodę w ramach konkursu Uczestnikowi, którego projekt zostanie wybrany przez Członków Komitetu Konkursowego.
 2. Nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 2000,00 zł netto, przy czym Organizator informuje, że Nagrody w Konkursie opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości wygranej brutto 2222,23 zł (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 3. Nagrodzony Uczestnik nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu i nieprzyznania nagrody.
 5. W przypadku zrzeczenia się nagrody, Organizator nie ma obowiązku przyznania jej innemu Uczestnikowi.
 6. Organizator uzgodni indywidualnie termin i sposób przekazania nagród.
 7. Nagrodzony Uczestnik otrzyma nagrodę finansową, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. Nagrodzony Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania umowy o przeniesienie na Akademię Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających efektywne wykorzystanie logo do celów wskazanych
  w niniejszym Regulaminie. Umowa będzie zawierać postanowienia o zobowiązaniu się autora do niewykonywania praw autorskich osobistych. Podpisanie Umowy stanowi warunek wypłaty nagrody.

  § 7 Przebieg konkursu

 

 1. W terminie do 15 listopada 2021 r. Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe zgodnie z § 3 ustęp 8 niniejszego regulaminu.
 2. W terminie do 19 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze logo w trakcie posiedzenia Komitetu Organizacyjnego w drodze głosowania jawnego poprzez zwykłą większość głosów przy udziale minimum 50% uczestników posiedzenia.
 3. W terminie do 19 listopada 2021 r. organizator ogłosi wyniki konkursu.
 4. Organizator powiadomi zwycięzcę o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony Internetowej AMW.

  § 8 Unieważnienie konkursu

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny takiej decyzji.

  § 9 Odpowiedzialność Uczestnika

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie nagrodzonego Uczestnika.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność w wypadku, gdy przesyłany projekt narusza prawa autorskie lub majątkowe osób trzecich.

  § 10 Postępowanie Reklamacyjne

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu konkursu oraz obowiązujących przepisów.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69. Reklamacje te muszą być zgłoszone w terminie do 5 dni (decyduje data doręczenia) od daty rozstrzygnięcia Konkursu, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 5 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminach wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy, nie będą rozpatrywane.

  § 11 Prawa autorskie. Prawa osób trzecich

 

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłany przez niego projekt logo, zwany dalej „Utworem”, został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niego wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie, w tym zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste, a także, że może nimi swobodnie rozporządzać.
 2. Z chwilą przesłania logo zgodnie z § 6 ust. 3, Uczestnik konkursu, bez prawa do wynagrodzenia udziela AMW bezterminowej licencji wyłącznej do przesłanego Utworu na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
  a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c)w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony we wcześniejszym podpunkcie – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Uczestnik konkursu przenosi na AMW prawa do ingerowania w strukturę Utworu, adaptacji, dokonywania opracowań, tłumaczeń i utworów zależnych. Jedynie po stronie AMW leży prawo do publikowania Utworu. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłany Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.
 4. Utwór nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane na nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie Utworów, których treść będzie ich zdaniem sprzeczna z celami konkursu.
 5. Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora, wynikających z ewentualnej zmiany przedmiotu nagród konkursowych, jeśli wyniknie ona z przyczyn od nich niezależnych.
 6. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora ich imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za dostarczone Utwory, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Utworów na stronie internetowej, kanałach społecznościowych oraz inne przypadki ich publicznego udostępniania.

  § 12 Postanowienie końcowe

 

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na swojej stronie internetowej.
 4. Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie oraz na stronie Internetowej Organizatora.
 6. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować:
  a)w sprawach wymogów technicznych projektów logo do Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej AMW – e-mail: witek@amw.gdynia.pl
  b)w sprawach organizacyjnych do Rzecznika Prasowego AMW – e-mail: rzecznik@amw.gdynia.pl