środa, 19 wrzesień 2018 14:34

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ KMDR DR HAB. JERZY APANOWICZ

Na wieczną wachtę odszedł kmdr w st. spocz. dr hab. Jerzy Apanowicz, były komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej w latach 1984-1988. W zmarłym straciliśmy zasłużonego wykładowcę i wychowawcę wielu pokoleń oficerów marynarki wojennej, człowieka oddanego służbie, o wielkim sercu i dużej skromności. Uczelnia pożegna zasłużonego oficera w sobotę, 22 września na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10.30 w kaplicy przy cmentarzu, a godz. 11.00 nastąpi wyprowadzenie trumny. 

 

Komandor Jerzy APANOWICZ urodził się 15 lipca 1935 roku w Dworczanach na Wileńszczyźnie. Po zajęciu tych ziem przez Armię Czerwoną w 1941 roku został deportowany wraz z matką i siostrami na Syberię. Losy ojca przez dłuższe lata były nieznane, dopiero w 1992 roku dowiedział się o rozstrzelaniu go przez NKWD. Komandor Apanowicz powrócił do Polski w 1946 roku i zamieszkał w Dębnie Lubuskim. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie technikum handlowe. W 1955 roku został przyjęty na Wydział Pokładowy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Cztery lata później został skierowany do służby na okrętach szkolnych, początkowo na ORP „Gryf”, a potem na ORP „Iskra”, gdzie był zastępcą dowódcy okrętu. W 1967 roku uzyskał dyplom magistra geografii w specjalności oceanografia. W tym samym roku został przeniesiony do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowisko starszego asystenta, a od 1969 roku objął stanowisko starszego wykładowcy. Stopień doktora nauk wojenno-morskich uzyskał w 1974 roku w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Analiza wypadków i awarii nawigacyjnych okrętów Marynarki Wojennej w aspekcie możliwości prognozowania i prewencji. W 1978 roku ukończył studium specjalistyczne przy Ośrodku Nauk Społecznych i Wojskowych z zakresu problemów prawnych i profilaktyki. W 1985 roku został powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko docenta. Po czterech latach uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk wojskowych. Wraz z awansami naukowymi obejmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w szkolnictwie morskim. W 1984 roku objął stanowisko Komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, a później Akademii Marynarki Wojennej. To właśnie w czasie, gdy dowodził uczelnią przemianowano 1 października 1987 roku WSMW na AMW. Po pięciu latach zarządzania uczelnią w 1989 roku został zastępcą szefa Sztabu MW ds. naukowo – badawczych. Natomiast dwa lata później ówczesne potrzeby Sił Zbrojnych wymagały, aby w 1991 roku powrócił do Akademii Marynarki Wojennej, tym razem na stanowisko komendanta - dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Komandor dr hab. Jerzy APANOWICZ funkcję tę pełnił do momentu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy w 1996 roku.

 

Swoje zainteresowania prowadził w obszarach nawigacyjno – hydrograficznych. Rozpatrywał on problemy w trzech płaszczyznach funkcjonowania okrętu na morzu, szczególnie zwracając uwagę na system bezpieczeństwa nawigacyjnego, który w danej sytuacji i okolicznościach odgrywał decydującą rolę. Będąc oficerem okrętowym, a następnie wykładowcą akademickim w Katedrze Wiedzy Okrętowej zgłębiał problemy nawigacji morskiej w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ratownictwa okrętowego oraz wiedzy morskiej. Prace naukowe Profesora i jego współpracowników są wielokrotnie cytowane, a ich wykorzystanie przyczyniło się niewątpliwie zarówno do unowocześnienia metod badawczych, jak i poprawy bezpieczeństwa działań okrętów na morzu. W działalności dydaktycznej dużo uwagi i energii poświęcał organizacji prac naukowych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych. Czynnie uczestniczył oraz kierował wieloetapowymi pracami naukowymi pod kryptonimem SAR i RAT, dotyczącymi ratownictwa morskiego na wodach Morza Bałtyckiego. Działalność organizacyjna związana z działaniem i pracą instytucji to, między innymi, przewodniczący Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, członek Rady Naukowej Akademii Marynarki Wojennej, członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AMW, członek Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Morskiego, członek zespołu opiniodawczego prac naukowo – badawczych w Akademii Marynarki Wojennej.

 

Po zakończeniu służby zawodowej, dalej prowadził działalność dydaktyczną i naukową w Akademii Marynarki Wojennej, zasiadając również w Senacie uczelni. W tym samym czasie, w latach 1995 - 2002 pracował w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na stanowisku Kierownika Zakładu Podstaw Edukacji oraz w latach 1997 – 2008 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego na stanowisku profesora, prodziekana i prorektora. Jednocześnie był Przewodniczącym Kolegium Wydawnictwa Naukowego WSAiB i Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Wydawnictw Naukowych.  

 

Komandor dr hab. Jerzy APANOWICZ, profesor nadzwyczajny Akademii Marynarki Wojennej w swoim tak pracowitym życiu, znajdował czas dla Rodziny. Z Małżonką Heleną (niestety zmarłą w styczniu 1995 roku) wychował syna Jarosława, który realizuje życiową drogę Ojca na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW jako wykładowca akademicki.  

 

Komandor Jerzy Apanowicz był nauczycielem akademickim wielce zasłużonym dla szkolnictwa morskiego, wielokrotnie wyróżnianym, bardzo szanowanym przez przełożonych. Odznaczony został „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia