Informacje dla Autorów / Information for Authors

Informacje dla Autorów / Information for Authors

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Językiem publikacji w „Scientific Journal of Polish Naval Academy” jest język angielski i Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły napisane w języku angielskim.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

The article form


Adresy do przesyłania artykułów:

*Akademia Marynarki Wojennej
 Redakcja Scientific Journal of PNA
 ul. J. Śmidowicza 69
 81-127 Gdynia

*e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Artykuły są publikowane na licencji CC BY 4.0.


Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu), a także źródeł finansowania artykułu. Formularz oświadczenia jest dostępny poniżej.

Statement about the author’s contribution to the publication


Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).

 

Każdy artykuł przed wysłaniem do recenzji jest poddawany weryfikacji w systemie antyplagiatowym Similarity Check

 

Od 2019 roku w „Scientific Journal of Polish Naval Academy” są publikowane artykuły jedynie tych autorów, którzy mają identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
 

Wymogi formalne

Format artykułu:

 • B5
 • marginesy 25 mm

Układ artykułu:

 • tytuł
 • imię i nazwisko
 • szczegółowa afiliacja
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim

Rysunki:

 • ponumerowane
 • podpisane

Tabele:

 • ponumerowane
 • opatrzone tytułem

Wzory:

 • ponumerowane
 • pisane w edytorze równań

Bibliografia:

 • uporządkowana alfabetycznie
 • zapisana w formacie ISO 690

 

Autorzy nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.
Wszelkich informacji udziela redaktor prowadzący.

 

 

Przebieg procedury recenzowania


Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania artykułów w „Scientific Journal of Polish Naval Academy” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Złożone w Redakcji artykuły są wstępnie oceniane przez redaktorów tematycznych i w przypadku zakwalifikowania do recenzji merytorycznych są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. Recenzowanie odbywa się w systemie double-blind review process. Jeżeli recenzent nie podejmuje się wykonania recenzji, Komitet Redakcyjny ZN AMW może wyznaczyć innego recenzenta. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.  Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i otrzymuje ją do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzenta. Konsultowanie uwag odbywa się za pośrednictwem Redakcji.
Raz w roku podawana jest lista recenzentów.

Formularz recenzji
Review form

 

 

Information for Authors

All submissions should be in the Microsoft Word word processor (.doc or .docx). They should not be longer than one author’s sheet. Since 2015 English has been used as the language for publications in ‘Scientific Journal of Polish Naval Academy’ and the Editorial Board admits papers written in English exclusively. All papers are reviewed.
Articles are published under the CC BY 4.0 license.
The editors counteract unfair publication practices in accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE).
Each article before being sent for review is verified in the Similarity Check anti-plagiarism system.
From 2019, in the „Scientific Journal of Polish Naval Academy” are published the articles of only those authors who have ORCID (Open Researcher and Contributor ID).


The reviewing procedures

The reviewing procedure complies with the recommendations by the Ministry of Science and Higher Education. Editors (knowledgeable and qualified in the field of study) make initial assessment if papers submitted to the editor’s office are suitable for the journal and if review is warranted. Then the papers are reviewed by two independent reviewers. They hold the title of professor or a post-doctoral degree in the specific field and they have the reputation of fair and unbiased reviewers. The journal uses the dou-ble-blind review process. If the selected reviewer does not accept the proposal to making a review, the Editorial Board of SJ of PNA may select another reviewer. In cases of controversy additional reviewers are selected. Assessments of all reviewers are treated with due respect. The review is in the written form and concludes with an unequivocal recommendation to accept the paper for publication or to reject it. The reviewers are not allowed to use their knowledge concerned with the paper prior to its publication. The author is notified of the result of the review process and is provided access to the review once the reviewer’s identity has been blinded. Afterwards correspondence with the Editorial Board of SJ of PNA concerned with eventual comments becomes possible. The list of reviewers is announced once a year.


Paper layout:
 • title
 • first name and last name (surname)
 • detailed affiliation
 • abstract
 • key words
 • introduction
 • main body including research methodology and obtained results
 • conclusions (or summary)
 • list of references
 • title, abstract and key words in the Polish language

Figures:

 • numbered
 • signed

Tables:

 • numbered
 • titled

Formulas:

 • numbered
 • written in a formula editor

List of references:

 • in the alphabetical order
 • written in ISO 690 format

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia