Kurs szkolenia rezerw

Kurs szkolenia rezerw

 

 


         
 

  KONTAKT W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA NA KURSACH 
TEL. 261 26 29 26

      Lp.   Termin realizacji kursu                                          Nazwa kursu (kod)                 Miejsce rozpoczęcia kursu                          Uwagi                           
     2020 r.    

 

1

 

30.11 - 24.12.2020 r.

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy - kurs oficerski  (38A01) 

godz. 08.00

Audytorium BG

sala nr 120

 Limit 31 miejsc

- Kurs został odwołany 

 

2

 

16.04 - 07.07.2020 r.

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy - kurs oficerski  (38A01) 

godz.

budynek nr

sala nr

 Limit 30 miejsc

- Kurs został odwołany

 

3

 

07.09 - 27.11.2020 r.

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy - kurs oficerski  (38A01)   

godz.

budynek nr

sala nr

 

 Limit 30 miejsc

4

07.01 - 29.05.2020 r.

07.09 - 27.11.2020 r. kontynuacja

Kurs przeszkolenia kandydatów na oficerów rezerwy - kurs przygotowawczy

godz. 08.00

budynek nr 5

sala nr 359

Limit 15 miejsc
    2021 r.    
  08.02 - 30.04.2021 r. Kurs przeszkolenia kadr rezerwy (Pokładowy) - kurs oficerski  (24B01) 

godz.

budynek nr

sala nr

Limit 20 miejsc
  12.04 - 02.07.2021 r. Kurs przeszkolenia kadr rezerwy (Logistyki) - kurs oficerski  (38A01) 

godz.

budynek nr

sala nr

 Limit 30 miejsc
  06.09 - 26.11.2021 r. Kurs przeszkolenia kadr rezerwy (Logistyki) - kurs oficerski  (38A01) 

godz.

budynek nr

sala nr

 Limit 30 miejsc

 

 

 

 

KURSY PRZESZKOLENIA KADR REZERWY

REALIZOWANE W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

      Kursy Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) realizowane są w AMW zgodnie z zatwierdzanym przez Szefa Sztabu Generalnego WP na dany rok „Planem powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe w …… roku ” oraz „Planem kursów przeszkalania kadr rezerwy w … roku”. W ramach Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) realizowanych w Uczelni wyróżnia się następujące formy:

 1. kursy oficerskie - mające na celu przygotowanie kandydatów na oficerów rezerwy (którzy odbyli czynną służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe oraz nie posiadają zdanego egzaminu na oficera) do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerów w ramach perspektywicznych przydziałów mobilizacyjnych albo na potrzeb wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych – czas trwania około 3 miesięcy (od 80 do 90 dni);
 2. kursy doskonalące związane z wykonywaniem zadań przez żołnierzy rezerwy
  (oficerów rezerwy lub podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera) na stanowiskach wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych - czas trwania do 30 dni;
 3. kursy przekwalifikowania do innych specjalności wojskowych - mające na celu przygotowanie oficerów rezerwy (podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera) do pełnienia obowiązków na stanowiskach w innych korpusach osobowych (grupach osobowych lub specjalnościach wojskowych) w ramach nadanych lub perspektywicznych przydziałów mobilizacyjnych albo na potrzeby wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych - czas trwania 30 - 50 dni;
 4. kursy doskonalenia - mające na celu przygotowanie oficerów (podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera) do pełnienia obowiązków na stanowiskach wymagających podwyższonych kwalifikacji w ramach nadanych lub perspektywicznych przydziałów mobilizacyjnych albo na potrzeby wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych.

      Proces szkolenia kadr rezerwy w AMW na ww. kursach realizowany jest zgodnie z programami przeszkolenia opracowanymi w Uczelni i uzgodnionymi z osobami właściwymi do opracowania modeli przebiegu służby w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

      Proces szkolenia na KPKR realizowany jest przede wszystkim w oparciu o bazę dydaktyczną AMW: sale wykładowe i audytoryjne, system szkolno-treningowy „Śnieżnik”. Ponadto mając jednak na uwadze profesjonalne przygotowanie przyszłych oficerów rezerwy Uczelnia kieruje słuchaczy KPKR także na szkolenia specjalistyczne do centrów szkoleń.

 

 2. ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 

       Zajęcia programowe słuchaczy AMW odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 - 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 - 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w dłuższym wymiarze oraz w dni samokształcenia). 

Dni samokształceniowe przeznacza się na naukę własną słuchaczy oraz przygotowanie do ćwiczeń i zajęć praktycznych. Pozostały czas niewykorzystany na zajęcia programowe przeznacza się na:

 • instruktaże do zajęć;
 • treningi sportowe (indywidualne);
 • inne przedsięwzięcia wynikające z zarządzeń przełożonych.

Udział słuchaczy we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

 

 3. ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA:

 

Słuchacze zakwalifikowani na kurs rezerwy korzystają z nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na terenie AMW (centrum szkolenia). Słuchacze żywieni są w ramach zbiorowego żywienia w stołówce.

 

 4.  PROGRAMY KURSÓW PRZESZKOLENIA KADR REZERWY  

 

A.  Program kursu przeszkolenia kadr rezerwy - oficerskiego

       Program oficerskiego kursu przeszkolenia kadr rezerwy obejmuje około 350 godzin zajęć programowych, które są realizowane przez około 3 miesiące. Zawiera on: ogólne cele szkolenia, treści do opanowania przez słuchacza (kandydata na oficera rezerwy) na zakończenie kursu oraz wymogi związane z przygotowaniem do egzaminu na oficera.

Program podzielony jest na trzy działy i obejmuje:

 • treści szkolenia ogólnego – to przedmioty związane z obszarem działalności wychowawczej w wojsku, przywództwa w dowodzeniu a także ochrony informacji niejawnych;
 • treści szkolenia kierunkowego – to przedmioty związane z obszarem procesu dowodzenia, taktyki ogólnej, zabezpieczenia działań taktycznych, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz regulaminów SZ RP;
 • treści szkolenia specjalistycznego – zróżnicowane ze względu na szkolenie kandydatów na oficerów rezerwy w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

Proces kursu realizowany jest przede wszystkim w oparciu o ww. bazę dydaktyczną AMW:

Każdy oficerski kurs przeszkolenia kadr rezerwy kończy się egzaminem na oficera.

Warunkiem dopuszczenia podchorążego rezerwy do egzaminu na oficera jest rozliczenie się z nieobecności na zajęciach, poprawienie ocen niedostatecznych otrzymanych podczas zajęć oraz zaliczenie wszystkich rygorów dydaktycznych przewidzianych programem danego kursu.

Egzamin na oficera jest sprawdzianem stopnia opanowania przez słuchacza określonych standardem kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów efektów kształcenia z następujących obszarów:

 • wiedza taktyczna;
 • teoria i praktyka strzelań;
 • podstawy wiedzy humanistycznej;
 • regulaminy Sił Zbrojnych RP i ceremoniał wojskowy.

Warunkiem zdania egzaminu na oficera jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich jego części, przewidzianych w planie przeprowadzenia egzaminu na oficera.

 B.  Program kursu przeszkolenia kadr rezerwy – doskonalącego.

      Program kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalący obejmuje około 130 godzin zajęć programowych, które są realizowane przez 30 dni. Zawiera on: ogólne cele szkolenia, treści do opanowania przez słuchacza (oficera rezerwy/podchorążego) na zakończenie kursu oraz wymogi związane z przygotowaniem do egzaminu specjalistycznego.

Program obejmuje:

 • treści szkolenia ogólnego i kierunkowego – związane z obszarem podstawowej wiedzy humanistycznej i ogólnowojskowej, wiedzy taktycznej i z zabezpieczenia działań taktycznych;
 • treści szkolenia specjalistycznego – związane z przygotowaniem specjalistycznym oficera rezerwy do wykonywania zadań na stanowisku służbowym zgodnym z przydziałem mobilizacyjnym, zróżnicowane ze względu na szkolenie w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

Proces kursu realizowany jest w oparciu o ww. bazę dydaktyczną AMW.

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy – doskonalący kończy się egzaminem specjalistycznym. Warunkiem dopuszczenia oficera rezerwy (podchorążego) do egzaminu jest rozliczenie się z nieobecności na zajęciach, poprawienie ocen niedostatecznych otrzymanych podczas zajęć oraz zaliczenie wszystkich rygorów dydaktycznych przewidzianych programem danego kursu.

Egzamin specjalistyczny jest sprawdzianem stopnia opanowania określonej wiedzy i umiejętności specjalistycznych oraz ukształtowania wymaganych kompetencji społecznych dla oficera rezerwy danego korpusu osobowego (grupy osobowej) z obszarów objętych programem kursu.

Warunkiem zdania egzaminu specjalistycznego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich jego części, przewidzianych w planie przeprowadzenia egzaminu specjalistycznego.

C.  Program kursu przeszkolenia kadr rezerwy – przekwalifikowania.

     Program kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania obejmuje około 180 godzin zajęć programowych, które są realizowane przez 40 dni. Zawiera on: ogólne cele szkolenia, treści do opanowania przez słuchacza (oficera rezerwy/podchorążego) na zakończenie kursu oraz wymogi związane z przygotowaniem do egzaminu specjalistycznego.

Program obejmuje:

 • treści szkolenia ogólnego i kierunkowego – związane z obszarem podstawowej wiedzy humanistycznej i ogólnowojskowej, wiedzą taktyką i z zabezpieczenia działań taktycznych;
 • treści szkolenia specjalistycznego – związane z przygotowaniem specjalistycznym (przekwalifikowania) oficera rezerwy do wykonywania zadań na stanowisku służbowym zgodnym z przydziałem mobilizacyjnym, zróżnicowane ze względu na szkolenie w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

Proces kursu realizowany jest w oparciu o ww. bazę dydaktyczną AMW.

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy – przekwalifikowania kończy się egzaminem specjalistycznym. Warunkiem dopuszczenia oficera rezerwy (podchorążego) do egzaminu jest rozliczenie się z nieobecności na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich rygorów dydaktycznych przewidzianych programem danego kursu.

     Egzamin specjalistyczny jest sprawdzianem stopnia opanowania określonej wiedzy i umiejętności specjalistycznych oraz ukształtowania wymaganych kompetencji społecznych dla oficera rezerwy danego korpusu osobowego (grupy osobowej) z obszarów objętych programem kursu.

Warunkiem zdania egzaminu specjalistycznego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich jego części, przewidzianych w planie przeprowadzenia egzaminu specjalistycznego.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia