Informacje o Centrum

Informacje o Centrum

 

 

 

Centrum Doskonalenia Kursowego Akademii Marynarki Wojennej, jest jednostką organizacyjną pionu dydaktycznego podległą dziekanowi Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie objętym postanowieniami Decyzji nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

Zadania Centrum wynikają z „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Marynarki Wojennej”, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji Ministra Obrony Narodowej, decyzji, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Rektora-Komendanta AMW oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych i obejmują:

1. Organizację i koordynację procesu dydaktycznego realizowanego w ramach kształcenia i szkolenia kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, kursów oficerskich, kursów przeszkolenia rezerw oraz szkoleń służby przygotowawczej zleconych przez resort Obrony Narodowej tj:

- we współpracy z JWJW oraz instytucjami MON opracowywanie założeń organizacyjno-programowych do kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, kursów oficerskich, kursów rezerw oraz służby przygotowawczej realizowanych w ramach „Systemu Doskonalenia Zawodowego Żołnierzy Zawodowych Sił Zbrojnych RP”;

- we współpracy z jednostkami organizacyjnymi AMW opracowywanie programów do kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, kursów oficerskich, kursów rezerw oraz służby przygotowawczej;

- organizacja rekrutacji na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów realizowane w ramach studium oficerskiego;

- we współpracy z kierownikami kursów opracowywanie rozkładów zajęć oraz zapewnienie niezbędnej kadry dydaktycznej do prowadzonych zajęć;

- przechowywania i analizowania dokumentacji formalno-prawnej i dydaktycznej prowadzonych kursów z wyjątkiem ewidencji wydanych świadectw oraz zaświadczeń, a także kursów objętych postanowieniami konwencji STCW lub wymagających współpracy z Administracją Morską;

- prowadzenie analiz, rozliczeń i sprawozdawczości dotyczących powyższych przedsięwzięć;

- przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów prawa dotyczących egzaminów oficerskich, praktyk w ramach kursów przeszkolenia rezerw, służby przygotowawczej oraz kursów oficerskich;

- przeprowadzanie, archiwizowanie oraz analiza ankiet po kursowych;

- uzupełnianie w systemie Uczelnia.XP danych dotyczących przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w ramach działalności Centrum Doskonalenia Kursowego

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi AMW w realizacji procesu dydaktycznego;

- prowadzenie bieżącej korespondencji z JWJW oraz instytucjami MON celem prawidłowego funkcjonowania i przebiegu szkolenia żołnierzy i pracowników wojska.

2. Nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klas kwalifikacyjnych przez podoficerów i szeregowych zawodowych tj:

- opracowanie projektów decyzji Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ws. powołania komisji egzaminacyjnej do nadawania klas kwalifikacyjnych;

- ewidencjonowanie wyników egzaminów żołnierzy zawodowych ubiegających się o nadanie określonej klasy kwalifikacyjnej;

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia