fbpx

Rekrutacja uzupełniająca na studia wojskowe | Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych


Zasady ogólne

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Kandydat otrzymuje punkty kwalifikacyjne na podstawie wyników:

 1. testu znajomości języka angielskiego,
 2. sprawdzianu sprawności fizycznej,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawą przyjęcia na studia wojskowe jest suma punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest spełnienie przez kandydata minimalnych wymogów punktowych z sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu znajomości języka angielskiego.


Minimalne i maksymalne kryteria punktów kwalifikacyjnych
Lp.Element rekrutacjiMinimalna wymagana liczba punktówMaksymalna liczba punktów
1. Test znajomości języka angielskiego 6 20
2. Sprawdzian sprawności fizycznej 3 20
3. Rozmowa kwalifikacyjna 5 30

Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych


Test znajomości języka angielskiego


Test przeprowadzany jest na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Test opracowany jest w formie pytań wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego w zakresie materiału leksykalno–gramatycznego.
Czas przeprowadzenia testu: 60 minut.
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 6 punktów z testu znajomości języka angielskiego.
Informacje szczegółowe


Sprawdzian sprawności fizycznej


Do sprawdzianu sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z testu znajomości języka angielskiego.
Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje:
 1. dla mężczyzn: bieg na dystansie 1000 m, podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10x10,
 2. dla kobiet: bieg na dystansie 800 m, zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem - "koperta".
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

Kryteria punktacji i norm dla mężczyzn

Liczba punktów kwalifikacyjnychDyscyplina sportowa
Bieg na dystansie 1000 m
(czas w min.)
Podciąganie na drążku
(liczba powtórzeń)
Bieg wahadłowy 10x10
(czas w s.)
8 11 ≥ 30,0 ≤
7 9-10 30,1-30,8
6 7-8 30,9-31,4
5 6 31,5-32,0
4 3:45 ≤ 5 32,1-32,6
3 3:46-4:10 4 32,7-33,2
2 4:11-4:35 3 33,3-33,8
1 4:36-5:00 2 33,9-34,5
0 5:01 ≥ 0-1 34,6 ≥

Kryteria punktacji i norm dla kobiet

Liczba punktów kwalifikacyjnychDyscyplina sportowa
Bieg na dystansie 800 m
(czas w min.)
Zwis na ugiętych ramionach
(czas w s.)
Bieg zygzakiem - koperta
(czas w s.)
8 30 ≥ 25,8 ≤
7 26-29 25,9-26,4
6 22-25 26,5-27,0
5 20-21 27,1-27,5
4 3:45 ≤ 16-19 27,6-28,0
3 3:46-4:10 11-15 28,1-28,5
2 4:11-4:35 6-10 28,6-29,2
1 4:36-5:00 4-5 29,3-30,0
0 5:01 ≥ 0-3 30,1 ≥
Informacje szczegółowe

Rozmowa kwalifikacyjna


Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do kształcenia na wybranym kierunku studiów wojskowych oraz motywację do pełnienia służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas studiów i służby wojskowej.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę kandydata na podstawie kryteriów wyszczególnionych w arkuszu oceny rozmowy kwalifikacyjnej do których zaliczają się:

 1. prezentowana postawa (prezencja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP)
 2. motywacja do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz zawodu oficera

  Kandydat będący:

  • absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego,
  • absolwentem Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego,
  • absolwentem Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej (CWKM),
  • uczestnikiem szkolenia wojskowego w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW),
  • dzieckiem poległego żołnierza w misjach lub żołnierza, który poległ w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

  otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium motywacji.

 3. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej (osiągnięcia sportowe, kursy, certyfikat języka angielskiego wg STANAG 6001 lub potwierdzona znajomość innego języka niż język angielski)
 4. pełnienie służby w ramach TSW, NSR, służby przygotowawczej, jako żołnierz rezerwy; ukończenie klasy o profilu mundurowym; przynależność do organizacji o charakterze proobronnym.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 5 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje szczegółowe


 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia