fbpx

Informacje dla kandydatów

Komunikaty organizacyjne

Data aktualizacji: 04.05.2021 r.

 1. Zmiana terminu rejestracji online oraz składania dokumentów: do 02.07.2021 r.
 2. Egzaminy wstępne na studia wojskowe przebiegać będą według poniższego harmonogramu:
  1. Kompletowanie dokumentów.
   Termin: 21.06.2021 r. — 06.07.2021 r.
   Przedsięwzięcie: Umieszczenie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji AMW na indywidualnym koncie kandydata skanów dokumentów:

   • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
   • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
   • świadectwo dojrzałości,
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (testu wydolnościowego) wydanego przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego nie wcześniej niż 14 przed terminem 08.07.2021 r.

   Uwagi:
   – umieszczenie skanów dokumentów realizowane jest przez kandydata,
   – kandydat, który w części pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego nie uzyskał minimalnej wartości koniecznej do przyjęcia na studia wojskowe (min. 60% z poziomu podstawowego lub min. 30% z poziomu rozszerzonego) nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego w dniu 08.07.2021 r.,
   – weryfikacja ukompletowania dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 07.07.2021 r.

  2. Stawiennictwo kandydatów.
   Termin: 08.07.2021 r.
   Przedsięwzięcie: Stawiennictwo kandydatów, sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna, test wydolnościowy.
   Uwagi:
   – szczegółowy harmonogram przedsięwzięć realizowanych w dniu 08.07.2021 r. zostanie podany w terminie późniejszym,
   – uczelnia nie zapewnia noclegu ani wyżywienia na czas trwania egzaminów,
   – do sprawdzianu sprawności fizycznej nie zostaną dopuszczone osoby, które nie osiągnęły minimalnej wymaganej wartości punktów z języka angielskiego,
   – do testu z języka angielskiego przystępują tylko osoby, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego,
   – do rozmowy kwalifikacyjnej nie zostaną dopuszczone osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów z języka angielskiego lub ze sprawdzianu sprawności fizycznej,
   – do testu wydolnościowego przystępują osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne (jako kierunek priorytetowy lub alternatywny),
   – rozmowy kwalifikacyjne mogą trwać do późnych godzin wieczornych.

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe

Element postępowania rekrutacyjnegoTermin
Zasadnicze postępowanie rekrutacyjne
Rejestracja online, składanie dokumentów do 02.07.2021 r.
Informowanie kandydatów o terminie postępowania rekrutacyjnego do 29.06.2021 r.
Umieszczenie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji skanów wymaganych dokumentów do 06.07.2021 r.
Weryfikacja ukompletowania dokumentów 07.07.2021 r.
Egzaminy wstępne 08.07.2021 r.
Informowanie kandydatów o wstępnym zakwalifikowaniu na studia wojskowe do 15.07.2021 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe do 22.07.2021 r.
Ogłoszenie wyników końcowych 24.08.2021 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe wobec osób wstępnie zakwalifikowanych i nieprzyjętych do 03.09.2021 r.
Wcielenie do służby kandydackiej 06.09.2021 r.
Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne
Egzaminy wstępne 13-14.09.2021 r.
Ogłoszenie wyników 15.09.2021 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu do 28.09.2021 r.
Wcielenie do służby kandydackiej /z chwilą wystąpienia wakatu w ramach limitu przyznanego przez MON/

Zasady i tryb rekrutacji

Strona: zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty

Strona: dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym na studia wojskowe

Opłaty

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (opłata rekrutacyjna) wynosi 100,00 zł. (niezależnie od liczby wybranych kierunków).

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu rejestracji kandydatów na numer rachunku bankowego:

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Dodatkowe informacje

 • Studia rozpoczynają się powołaniem do służby kandydackiej i szkoleniem podstawowym.
 • Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną, w czasie której podchorążowie zdają egzaminy z przedmiotów określonych w planie studiów. Każdego roku, zazwyczaj w sezonie letnim, podchorążowie odbywają praktyki specjalistyczne, w zależności od realizowanego kierunku studiów, na okrętach MW (także zagraniczne rejsy szkoleniowe), w jednostkach i instytucjach WP oraz stoczniach i zakładach produkcyjnych. Wykorzystują również urlop wypoczynkowy (30 dni).
 • Studia w Akademii Marynarki Wojennej są bezpłatne. Koszty, które musi ponosić podchorąży AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim egzaminów wstępnych (opłata rekrutacyjna, opcjonalnie koszt wyżywienia i zakwaterowania na czas egzaminów) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
 • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom oraz stopień wojskowy podporucznika/podporucznika marynarki, co gwarantuje pracę na okrętach MW RP lub w jednostkach i instytucjach WP. Ponadto, w zależności od kierunku studiów, posiada uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej w dziale pokładowym lub elektromaszynowym na poziomie operacyjnym.
 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów

 

 

fb1tw1yt1 in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia