Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

UWAGA! Zmiany w zasadach przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Aktualny wykaz dyscyplin oraz punktacji można znaleźć tutaj.

 

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie ocen z egzaminu maturalnego.

Dodatkowo kandydaci poddawani są sprawdzianowi sprawności fizycznej, testowi znajomości języka angielskiego, o ile język ten nie był przedmiotem egzaminu maturalnego oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Podstawą przyjęcia na studia jest suma liczby punktów kwalifikacyjnych uzyskanych podczas rekrutacji. 

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest łączne uzyskanie przez osobę minimum 30 punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 41 punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz minimum 31 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.


Tabela maksymalnej liczby punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego
 Lp.  Element rekrutacji Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych Maksymalna liczba punktów
1
 matematyka
(egz. maturalny z części pisemnej)
- poziom podstawowy: 1% - 1pkt 100
- poziom rozszerzony: 1% - 2pkt 200
2  język angielski
(egz. maturalny z części pisemnej)
- poziom podstawowy: 1% - 0,5 pkt 50
- poziom rozszerzony: 1% - 1 pkt 100
- poziom dwujęzyczny: 1% - 1,3 pkt 130
- test znajomości języka, poziom A2* 50
- test znajomości języka, poziom B1* 100
 3  test sprawności fizycznej   wykaz norm  100
 4  rozmowa kwalifikacyjna   kryteria oceny  60 lub 70**

* Zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich - CEF

** W przypadku absolwentów klas mundurowych realizujących program nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa w ramach Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

 

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada na świadectwie dojrzałości wynik z matematyki lub języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla danej osoby.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia