fbpx

Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Zasady ogólne

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Kandydat otrzymuje punkty kwalifikacyjne na podstawie ocen/wyników:

 1. ze świadectwa dojrzałości,
 2. testu znajomości języka angielskiego (jeśli język ten nie był przedmiotem egzaminu maturalnego),
 3. sprawdzianu sprawności fizycznej,
 4. rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest spełnienie przez kandydata minimalnych wymogów punktowych z sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu znajomości języka angielskiego (dotyczy osób, które nie zdawały tego przedmiotu na egzaminie maturalnym).

Minimalne/maksymalne kryteria punktów

Minimalne i maksymalne kryteria punktów kwalifikacyjnych
Lp.Element rekrutacjiMinimalna wymagana liczba punktówMaksymalna liczba punktów
1. Świadectwo dojrzałości:    
– matematyka - 50
– język angielski - 20
– przedmiot dodatkowy
(w zależności od wybranego kierunku studiów: geografia/fizyka/informatyka)
- 30
2. Test znajomości języka angielskiego
dotyczy wyłącznie kandydatów, dla których język ten nie był przedmiotem egzaminu maturalnego
6 20
3. Sprawdzian sprawności fizycznej 3 20
4. Rozmowa kwalifikacyjna 3 30

Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych


Świadectwo dojrzałości


Na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości naliczane są punkty za przedmioty obowiązkowe (matematyka, język angielski) oraz przedmioty dodatkowe (w zależności od wybranego kierunku studiów):

 1. geografia lub fizyka dla kierunku nawigacja,
 2. fizyka dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, logistyka,
 3. informatyka dla kierunków: informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w procentach (%) przeliczany jest na punkty kwalifikacyjne według przedstawionej poniżej tabeli.

Liczba punktów przyznawana za jednostkowy wynik (1%) ze świadectwa dojrzałości
Przedmiot na świadectwie dojrzałościLiczba punktów przyznanych za wynik na poziomie
podstawowymrozszerzonym (dwujęzycznym)
Matematyka 0,25 0,5
Język angielski 0,1 0,2
Przedmiot dodatkowy 0,15 0,3

Wykaz przedmiotów dodatkowych:

 1. geografia lub fizyka dla kierunku nawigacja,
 2. fizyka dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, logistyka,
 3. informatyka dla kierunków: informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Informacje szczegółowe dotyczące zasad naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo dojrzałości

 • w systemie starej matury,
 • z matury międzynarodowej,
 • uzyskane poza granicami RP.

Test znajomości języka angielskiego

Test przeprowadzany jest na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) tylko wobec kandydatów, którzy nie zdawali języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.

Test opracowany jest w formie pytań wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego w zakresie materiału leksykalno–gramatycznego.

Czas przeprowadzenia testu: 60 minut.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 6 punktów z testu znajomości języka angielskiego.

Informacje szczegółowe


Sprawdzian sprawności fizycznej


Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje:

 1. dla mężczyzn: bieg na dystansie 1000 m, podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10x10,
 2. dla kobiet: bieg na dystansie 800 m, zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem - "koperta".

Kryteria punktacji i norm dla mężczyzn

Liczba punktów kwalifikacyjnychDyscyplina sportowa
Bieg na dystansie 1000 m
(czas w min.)
Podciąganie na drążku
(liczba powtórzeń)
Bieg wahadłowy 10x10
(czas w s.)
8 11 ≥ 30,0 ≤
7 9-10 30,1-30,8
6 7-8 30,9-31,4
5 6 31,5-32,0
4 3:45 ≤ 5 32,1-32,6
3 3:46-4:10 4 32,7-33,2
2 4:11-4:35 3 33,3-33,8
1 4:36-5:00 2 33,9-34,5
0 5:01 ≥ 0-1 34,6 ≥

Kryteria punktacji i norm dla kobiet

Liczba punktów kwalifikacyjnychDyscyplina sportowa
Bieg na dystansie 800 m
(czas w min.)
Zwis na ugiętych ramionach
(czas w s.)
Bieg zygzakiem - koperta
(czas w s.)
8 30 ≥ 25,8 ≤
7 26-29 25,9-26,4
6 23-25 26,5-27,0
5 20-22 27,1-27,5
4 3:45 ≤ 16-19 27,6-28,0
3 3:46-4:10 11-15 28,1-28,5
2 4:11-4:35 6-10 28,6-29,2
1 4:36-5:00 4-5 29,3-30,0
0 5:01 ≥ 0-3 30,1 ≥

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

Informacje szczegółowe


Rozmowa kwalifikacyjna


Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas studiów i służby wojskowej.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę kandydata na podstawie kryteriów wyszczególnionych w arkuszu oceny rozmowy kwalifikacyjnej do których zaliczają się:

 1. prezentowana postawa (prezencja, autoprezentacja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP)
 2. wykształcenie i doświadczenie przydatne w służbie pełnionej w charakterze kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz zawodu oficera

  Kandydat będący:

  • absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego,
  • absolwentem Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego,
  • absolwentem Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej (CWKM) oraz Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW)

  otrzymuje maksymalną liczbę punktów (9 punktów) w ramach tego kryterium.

 3. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej (osiągnięcia sportowe, kursy, certyfikat języka angielskiego wg STANAG 6001 lub potwierdzona certyfikatem znajomość innego języka niż język angielski, matura z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym)
 4. inne oceniane elementy

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje szczegółowe

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia