fbpx

Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Zasady ogólne

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Kandydat otrzymuje punkty kwalifikacyjne na podstawie ocen/wyników:

 1. ze świadectwa dojrzałości,
 2. testu znajomości języka angielskiego (jeśli język ten nie był przedmiotem egzaminu maturalnego),
 3. sprawdzianu sprawności fizycznej,
 4. rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest spełnienie przez kandydata minimalnych wymogów punktowych z języka angielskiego, sprawdzianu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Minimalne/maksymalne kryteria punktów

Minimalne i maksymalne kryteria punktów kwalifikacyjnych
Lp.Element rekrutacjiMinimalna wymagana liczba punktówMaksymalna liczba punktów
1. Świadectwo dojrzałości:    
– matematyka - 50
– język angielski 6 20
– przedmiot dodatkowy
(w zależności od wybranego kierunku studiów: geografia/fizyka/informatyka)
- 30
2. Sprawdzian sprawności fizycznej 3 20
3. Rozmowa kwalifikacyjna 3 30

Kandydaci, którzy nie spełnią warunku minimalnej liczby punktów z wyszczególnionych elementów postępowania rekrutacyjnego, nie zostaną dopuszczeni do kolejnych elementów postępowania.

Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Świadectwo dojrzałości

Na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości naliczane są punkty za przedmioty obowiązkowe (matematyka, język angielski) oraz przedmioty dodatkowe (w zależności od wybranego kierunku studiów):

 1. geografia dla kierunku nawigacja,
 2. fizyka dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
 3. informatyka dla kierunków: informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w procentach (%) przeliczany jest na punkty kwalifikacyjne według przedstawionej poniżej tabeli.

Liczba punktów przyznawana za jednostkowy wynik (1%) ze świadectwa dojrzałości
Przedmiot na świadectwie dojrzałościLiczba punktów przyznanych za wynik na poziomie
podstawowymrozszerzonym
Matematyka 0,25 0,5
Język angielski 0,1 0,2
Przedmiot dodatkowy 0,15 0,3

Wykaz przedmiotów dodatkowych:

 1. geografia dla kierunku nawigacja,
 2. fizyka dla kierunów: mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
 3. informatyka dla kierunów: informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Informacje szczegółowe dotyczące zasad naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo dojrzałości

 • w systemie "starej matury",
 • z matury międzynarodowej,
 • uzyskane poza granicami RP.

Test znajomości języka angielskiego

Test przeprowadzany jest na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) tylko wobec kandydatów, którzy nie zdawali języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.

Test opracowany jest w formie pytań wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego w zakresie materiału leksykalno–gramatycznego oraz sprawności receptywnych – czytanie i słuchanie.

Czas przeprowadzenia testu: 75 minut.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 6 punktów z języka angielskiego.

Informacje szczegółowe

Sprawdzian sprawności fizycznej

Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje:

 1. dla mężczyzn: podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10x10,
 2. dla kobiet: zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem - "koperta".

Kryteria punktacji i norm dla mężczyzn

Liczba punktów kwalifikacyjnychDyscyplina sportowa
Podciąganie na drążku
(liczba powtórzeń)
Bieg wahadłowy 10x10
(czas w s.)
10 11 30,0 <
9 10 30,1-30,5
8 9 30,6-31,0
7 8 31,1-31,5
6 7 31,6-32,0
5 6 32,1-32,5
4 5 32,6-33,0
3 4 33,1-33,5
2 3 33,6-34,0
1 2 34,1-34,5
0 0-1 >34,6

Kryteria punktacji i norm dla kobiet

Liczba punktów kwalifikacyjnychDyscyplina sportowa
Zwis na ugiętych ramionach
(czas w s.)
bieg zygzakiem - "koperta"
10 31 i > 25,5 <
9 28-30 25,6-26,0
8 25-27 26,1-26,5
7 22-24 26,6-27,0
6 19-21 27,1-27,5
5 16-18 27,6-28,0
4 13-15 28,1-28,5
3 10-12 28,6-29,0
2 7-9 29,1-29,5
1 4-6 29,6-30,0
0 0-3 >30,1

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

Informacje szczegółowe

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do kształcenia na wybranym kierunku studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas studiów i służby wojskowej.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę kandydata na podstawie kryteriów wyszczególnionych w arkuszu oceny rozmowy kwalifikacyjnej do których zaliczają się:

 1. prezentowana postawa (prezencja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP)
 2. motywacja do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz zawodu oficera

  Kandydat będący:

  • absolwentem klasy realizującej program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, legitymujący się zaświadczeniem (certyfikatem) pomyślnego ukończenia programu,
  • dzieckiem poległego żołnierza w misjach lub żołnierza, który poległ w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

  otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium motywacji.

 3. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej (osiągnięcia sportowe, kursy, potwierdzona znajomość innego języka niż język angielski
 4. pełnienie służby w ramach TSW, NSR lub przygotowawczej; ukończenie klasy o profilu mundurowym; przynależność do organizacji o charakterze proobronnym.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 3 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje szczegółowe

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia