Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Proces rejestracji w terminie do 17 lipca br. obejmuje wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW oraz dostarczenie do Uczelni:

  • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, wygenerowanego po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania-ankiety dostępnej na stronie Studia wojskowe/REJESTRACJA ONLINE;
  • świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
  • życiorysu (w formie CV zgodnie ze wzorem);
  • odpisu skróconego aktu urodzenia.

 

W związku z ograniczeniami działalności Uczelni wynikającymi z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego,

zaleca się dostarczenie dokumentów listem poleconym na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego):

Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
z dopiskiem "STUDIA WOJSKOWE".

 

Do dnia 11.08.2020 (włącznie) należy umieścić w Systemie Elektronicznej Rekrutacji AMW na indywidualnym koncie kandydata skany dokumentów:

- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- świadectwo dojrzałości.

Zaświadczenie o niekaralności z KRK powinno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed 12.08.2020 co oznacza, że zaświadczenia KRK wydane przed dniem 13.07.2020 nie będą uznawane.

W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dodatkowo dostarczyć w dniu rejestracji kandydatów na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.


Numer rachunku bankowego AMW na który należy wpłacać opłatę rekrutacyjną można znaleźć w odnośniku Informacje dla kandydatów.

 

Termin postępowania rekrutacyjnego 13.08.2020 r.


Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zasad kierowania kandydatów na Wojskową Komisję Morsko-Lekarską, można znaleźć w dziale Odpowiedzi na pytania kandydatów.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia