Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Proces rejestracji w terminie do 17 lipca br. obejmuje wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW oraz dostarczenie do Uczelni:

 • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, wygenerowanego po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania-ankiety dostępnej na stronie Studia wojskowe/REJESTRACJA ONLINE;
 • świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
 • życiorysu (w formie CV zgodnie ze wzorem);
 • odpisu skróconego aktu urodzenia.

Najpóźniej do dnia rozpoczęcia zasadniczego postępowania kwalifikacyjnego należy dostarczyć:

 • świadectwo dojrzałości;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
  W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dostarczyć na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.
  Wydruk zaświadczenia KRK uzyskanego z systemu e-KRK nie będzie akceptowany.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (numer rachunku bankowego AMW można znaleźć w odnośniku Informacje dla kandydatów)
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.

Dopuszcza się dostarczenie kserokopii świadectwa dojrzałości, w takim przypadku oryginał lub odpis należy przedłożyć w dniu rejestracji kandydatów.

 

Termin postępowania rekrutacyjnego 12-14.08.2020 r.

 

W związku z ograniczeniami działalności Uczelni wynikającymi z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego,

zaleca się dostarczenie dokumentów listem poleconym na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego):

Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
z dopiskiem "STUDIA WOJSKOWE".

UWAGA: W dniu rozpoczęcia zasadniczego postępowania rekrutacyjnego dokumenty należy dostarczać bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej.

 
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zasad kierowania kandydatów na Wojskową Komisję Morsko-Lekarską, można znaleźć w dziale Odpowiedzi na pytania kandydatów.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia