fbpx

Wymagane dokumenty i terminy ich składania


Do dnia 14 czerwca 2024 r.

 1. Dokonać rejestracji elektronicznej na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego
 2. Złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej (generowany na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego) do którego należy dołączyć:
  1. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) — dotyczy sytuacji gdy świadectwo zostało wydane przed rokiem ubiegania się o przyjęcie na studia,
  2. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego,
  3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  4. życiorys,
   Życiorys należy przygotować w formie CV zgodnie ze wzorem mając na uwadze, że niektóre kwalifikacje, umiejętności oraz osiągnięcia mogą stanowić istotny atut kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności zawarte w CV.
 3. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji prowadzonej przez WCR — wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK, rejestracja online)
  Weryfikacja prowadzona przez WCR polega m.in. na przeprowadzeniu badania psychologicznego określającego zdolność psychiczną do pełnienia służby wojskowej.
  Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji kandydat otrzyma na adres email dane do logowania w systemie IRK. W przypadku braku wiadomości należy skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną (adres email rekrutacja@amw.gdynia.pl).

W dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego złożyć następujące dokumenty:

 1. kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem potwierdzenia kopii przekazanej uczelni,
 2. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej,
  W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, kandydat będzie zobligowany w dniu rejestracji do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej.
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (poświadczenia) kwalifikacje i umiejętności (osiągnięcia), np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu klasy o profilu mundurowym, certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej lub oddziału przygotowania wojskowego, służby przygotowawczej, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie studiów cywilnych w uczelni wojskowej, itp.,
Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dokumenty potwierdzające kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia takie jak np.:

 • certyfikaty znajomości języków obcych,
 • świadectwa i uprawnienia instruktorskie,
 • dyplomy,
 • zaświadczenia o ukończeniu
  • klasy o profilu mundurowym,
  • certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
  • oddziału przygotowania wojskowego,
  • służby przygotowawczej,
  • liceum wojskowego.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia