fbpx

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Do dnia 02.07.2021 należy:

 1. Wypełnić elektronicznie kwestionariusz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK, rejestracja on-line) ,
 2. Umieścić w systemie IRK zdjęcie dyplomowe,
 3. Dostarczyć do Uczelni:
  1. podpisany wniosek o przyjęcie na studia wojskowe zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do IRK (rejestracja online),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  3. życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
  4. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).

Dokumenty można dostarczyć listem poleconym na adres uczelni:

Akademia Marynarki Wojennej
ul.Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
z dopiskiem "STUDIA WOJSKOWE"

Datą przyjęcia przesłanych dokumentów jest data wynikająca ze stempla pocztowego.

Najpóźniej w dniu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego należy:

 1. Wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych – rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100,00 zł.
 2. Dostarczyć:
  1. kopię świadectwa dojrzałości,

   Oryginał należy przedłożyć do wglądu w dniu rejestracji kandydatów.

  2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed egzaminem wstępnym,

   W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dodatkowo dostarczyć na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.

  3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  4. zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wydane przez lekarza rejonowego, rodzinnego internistę lub sportowego nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego,
  5. uprawnienia (poświadczenia) potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (osiągnięcia), np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu klasy mundurowej, certyfikowanej klasy mundurowej o profilu wojskowym, służby przygotowawczej, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie studiów cywilnych w uczelni wojskowej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia