Zasady rekrutacji 2020/2021

Zasady rekrutacji 2020/2021

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 330):

"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."

Kandydat/-ka ubiegający/-a się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

 1. W terminie do 17 lipca br. wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do Uczelni:
 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie Studia wojskowe/REJESTRACJA ONLINE,
 • świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
 • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
 • odpis skrócony aktu urodzenia.
 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat/-ka kierowany/-a jest na badania przez macierzyste WKU do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz Wojskowej Poradni Psychologicznej.
 
W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.
 
 1. Wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych - rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100,00 zł.
 1. Do dnia postępowania rekrutacyjnego dostarczyć do Uczelni
 • świadectwo dojrzałości (odpis lub oryginał),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego,
  W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dostarczyć na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.
  Wydruk zaświadczenia KRK uzyskanego z systemu e-KRK nie będzie akceptowany.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy, zaświadczenia, opinie i inne przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się dostarczenie kserokopii świadectwa dojrzałości. W takim przypadku oryginał lub odpis należy przedłożyć w dniu rejestracji kandydatów.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Termin: 12-14.08.2020 r.

W ramach postępowania rekrutacyjnego odbędzie się:

 1. Rejestracja przybyłych kandydatów/-ek, analiza ukompletowania dostarczonych dokumentów, naliczenie punktów kwalifikacyjnych na podstawie świadectwa dojrzałości.
Kandydat/-ka nie zostanie dopuszczony/-a do dalszej części postępowania rekrutacyjnego w przypadku:
 • braku lub negatywnego orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej lub Wojskowej Poradni Psychologicznej,
 • nie dostarczenia wymaganych dokumentów,
 • nie uzyskania minimalnej liczby punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego.

Kandydat/-ka nie posiadający/-a zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej
a posiadający jednocześnie zdolność do zawodowej służby wojskowej, może zostać dopuszczony do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem, że ubiega się o przyjęcie na kierunek nie związany ze służbą na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej.

Podczas rejestracji istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz za nocleg i wyżywienie na czas trwania egzaminów (Informacje dla kandydatów).
 
Test wydolności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne.
 
 1. Analiza i naliczenie punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego (dla osób które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego) oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie elementy postępowania rekrutacyjnego przedstawione w punktach 1, 2.

 

DODATKOWE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Warunkiem przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej jest występowanie przed inauguracją roku akademickiego 2020/2021 wakujących miejsc w ramach limitu przyznanego przez MON.

Termin: 21-22.09.2020 r.

W ramach dodatkowego postępowania rekrutacyjnego odbędą się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej (basen, hala sportowa, stadion)
 • test znajomości języka angielskiego – dla osób które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
 • test wydolności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne
 • rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie 1. etap rekrutacji.

Kandydat zainteresowany dodatkowym postępowaniem rekrutacyjnym powinien zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia