Zasady rekrutacji 2020/2021

Zasady rekrutacji 2020/2021

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 330):

"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."

Kandydat/-ka ubiegający/-a się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

 1. W terminie do 17 lipca br. wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do Uczelni:
 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie Studia wojskowe/REJESTRACJA ONLINE,
 • świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
 • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
 • odpis skrócony aktu urodzenia.
 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat/-ka kierowany/-a jest na badania przez macierzyste WKU do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz Wojskowej Poradni Psychologicznej.
 
W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.
 
Osoby, które do dnia 13.08.2020 r. nie odbyły specjalistycznych badań lekarskich, zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego o którym mowa poniżej.
 
 1. Wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych - rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100,00 zł.

 2. Do dnia 11.08.2020 (włącznie) umieścić w Systemie Elektronicznej Rekrutacji AMW na indywidualnym koncie kandydata skany dokumentów:
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • świadectwo dojrzałości.

Zaświadczenie o niekaralności z KRK powinno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed 12.08.2020 co oznacza, że zaświadczenia KRK wydane przed dniem 13.07.2020 nie będą uznawane.

W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dodatkowo dostarczyć w dniu rejestracji kandydatów na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Termin: 13.08.2020 r.

W ramach postępowania rekrutacyjnego odbędzie się:

 1. Rejestracja przybyłych kandydatów/-ek.

  Godz. 0700-0730, Akademickie Centrum Sportowe AMW, ul. Jana Grudzińskiego 1, Gdynia.

  Kandydat/-ka nie zostanie dopuszczony/-a do dalszej części postępowania rekrutacyjnego w przypadku:

  • nie umieszczenia wymaganych dokumentów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji,
  • nie uzyskania minimalnej liczby punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego.

  Kandydat/-ka nie posiadający/-a zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej a posiadający jednocześnie zdolność do zawodowej służby wojskowej, może zostać dopuszczony do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem, że ubiega się o przyjęcie na kierunek nie związany ze służbą na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej (informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie). Dopuszcza się w tym przypadku zmianę wybranego pierwotnie kierunku studiów poprzez stosowną deklarację przesłaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


  Osoby, które w dniu 13.08.2020 r. nie będą posiadały orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do przystąpienia do testu sprawności fizycznej wydanego przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego nie wcześniej niż 7 przed terminem 13.08.2020 r.  Ze względu na ograniczenia działalności uczelni oraz konieczność przestrzegania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:
  - uczelnia nie zapewnia noclegu ani żywienia na czas trwania egzaminów,
  - kandydaci obowiązkowo muszą posiadać maseczki ochronne zasłaniające nos i usta.

 2. Sprawdzian sprawności fizycznej.

 3. Test znajomości języka angielskiego – dla osób, które nie zdawały tego przedmiotu w ramach egzaminu maturalnego.

 4. Rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują tylko kandydaci, którzy przeszli pozytywnie elementy postępowania rekrutacyjnego przedstawione w punktach 1-3.
  Kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej zobligowany jest posiadać dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy, zaświadczenia, opinie i inne przydatne podczas oceny tego elementu postępowania rekrutacyjnego, w szczególności  zaświadczenie (certyfikat) pozytywnego ukończenia programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

 5. Test wydolności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne.

 

Osoby, które nie były kierowane przez WKU na badania specjalistyczne przed dniem 13.08.2020, otrzymają od WKU stosowne skierowanie pod warunkiem wstępnego zakwalifikowania na studia wojskowe.

DODATKOWE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Do dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe pierwszego stopnia mogą przystąpić osoby, które złożyły terminowo wniosek w ramach zasadniczego postępowania rekrutacyjnego i jednocześnie spełniają conajmniej jeden z poniższych warunków:

 • przystąpiły do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym,
 • uzyskały w wyniku odwołania pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej/morsko-lekarskiej,
 • nie uzyskały minimalnej liczby punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej podczas rekrutacji zasadniczej.

Termin: 02.10.2020 r.

W ramach dodatkowego postępowania rekrutacyjnego odbędą się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej (hala sportowa)
 • test znajomości języka angielskiego – dla osób które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
 • test wydolności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne
 • rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie 1. etap rekrutacji.

Kandydat zainteresowany dodatkowym postępowaniem rekrutacyjnym powinien zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 30 września.

 

UWAGA! Przyjęcie do Uczelni kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas rekrutacji dodatkowej będzie realizowane pod warunkiem występowania wakujących miejsc w ramach limitu przyznanego przez MON na rok akademicki 2020/2021.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia