fbpx

Zasady rekrutacji

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2305 z późn. zm):

Do służby wojskowej może być powołana osoba która m.in. nie była karana za przestępstwo umyślne, posiada obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...].


Kandydat/-ka ubiegający/-a się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

Do dnia 14 czerwca 2024 r.

 1. Dokonać rejestracji elektronicznej na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego
 2. Złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej (generowany na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego) do którego należy dołączyć:
  1. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) — dotyczy sytuacji gdy świadectwo zostało wydane przed rokiem ubiegania się o przyjęcie na studia,
  2. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego,
  3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  4. życiorys,
   Życiorys należy przygotować w formie CV zgodnie ze wzorem mając na uwadze, że niektóre kwalifikacje, umiejętności oraz osiągnięcia mogą stanowić istotny atut kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności zawarte w CV.
 3. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji prowadzonej przez WCR — wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK, rejestracja online)
  Weryfikacja prowadzona przez WCR polega m.in. na przeprowadzeniu badania psychologicznego określającego zdolność psychiczną do pełnienia służby wojskowej.
  Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji kandydat otrzyma na adres email dane do logowania w systemie IRK. W przypadku braku wiadomości należy skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną (adres email rekrutacja@amw.gdynia.pl).

W dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego złożyć następujące dokumenty:

 1. kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem potwierdzenia kopii przekazanej uczelni,
 2. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej,
  W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, kandydat będzie zobligowany w dniu rejestracji do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej.
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (poświadczenia) kwalifikacje i umiejętności (osiągnięcia), np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu klasy o profilu mundurowym, certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej lub oddziału przygotowania wojskowego, służby przygotowawczej, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie studiów cywilnych w uczelni wojskowej, itp.,
Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie wymagane dokumenty i terminy ich składania

Posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dokumenty potwierdzające kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia takie jak np.:

 • certyfikaty znajomości języków obcych,
 • świadectwa i uprawnienia instruktorskie,
 • dyplomy,
 • zaświadczenia o ukończeniu
  • klasy o profilu mundurowym,
  • certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
  • oddziału przygotowania wojskowego,
  • służby przygotowawczej,
  • liceum wojskowego.

W przypadku wstępnego zakwalifikowania na studia wojskowe

 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wymaganej do kształcenia na wybranym kierunku/kierunkach studiów.

  Kandydat/-ka nie posiadający/-a zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej a posiadający jednocześnie zdolność do zawodowej służby wojskowej, może zostać przyjęty na studia wojskowe pod warunkiem, że ubiega się o przyjęcie na kierunek nie związany ze służbą na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej (informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, logistyka). W takim przypadku dopuszcza się również zmianę wybranego pierwotnie kierunku studiów poprzez stosowną deklarację przesłaną na adres rekrutacja@amw.gdynia.pl.

  Więcej informacji na temat wstępnego zakwalifikowania można znaleźć w dziale odpowiedzi na pytania kandydatów.


Termin postępowania rekrutacyjnego, 15-19 lipca 2024 r.

W ramach postępowania rekrutacyjnego w niżej wymienionych terminach odbędzie się:

w dniu 15 i 16 lipca 2024 r.

 1. Rejestracja przybyłych kandydatów/-ek z podziałem na grupy.
  Informacja o podziale kandydatów na grupy oraz terminie stawiennictwa poszczególnych grup zostanie podana w terminie poźniejszym. 
 2. Test znajomości języka angielskiego.
  Dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
  Test znajomości języka angielskiego, przeprowadzony zostanie na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 3. Sprawdzian sprawności fizycznej.

  Dla kandydatów wnioskujących o przyjęcie na kierunek studiów mechatronika w specjalności prace podwodne (kierunek priorytetowy lub alternatywny) przeprowadza się dodatkowo test wydolności fizycznej.

 4. Rozmowa kwalifikacyjna.

w dniach 16 — 19 lipca 2024 r.

Specjalistyczne badania lekarskie celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wymaganej do kształcenia na wybranym kierunku/kierunkach studiów.
Badania realizowane będą z podziałem kandydatów na grupy. Informacja o podziale kandydatów na grupy oraz terminie badań dla poszczególnych grup zostanie podana w terminie poźniejszym.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Na czas egzaminów oraz specjalistycznych badań lekarskich, kandydatom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Chęć skorzystania z tej możliwości, należy zadeklarować w formularzu Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie rejestracji online po otrzymaniu danych do logowania.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia