fbpx
Wydrukuj tę stronę

Studia cywilne I stopnia | Kierunki studiów i limity przyjęć

  wniuo Nawigacja

Limit: 90 osób

 

Nawigacja

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 

Studia cywilne trwają 8 semestrów w specjalnościach (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej;
 • nawigacyjna obsługa sektora offshore;
 • eksploatacja statku handlowego.

Studenci cywilni, na VII semestrze studiów, kierowani są na praktyki zawodowe, które mogą być realizowane na statkach morskich (jako praktyki pływania według wymogów Konwencji STCW 78/95) lub w urzędach/instytucjach/firmach związanych z gospodarką morską. Studenci wojskowi praktyki zawodowe realizują w trakcie całego toku studiów I stopnia zgodnie z programem kształcenia. Podczas ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę inżynierską i przystępują do egzaminu dyplomowego, co jest warunkiem uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. Studenci wojskowi przygotowują się do służby na okrętach MW i realizują dodatkowo zajęcia z modułu wojskowego. Absolwenci studiów cywilnych pierwszego stopnia, po odbyciu praktyki pływania, mają uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej. Absolwent studiów cywilnych tego kierunku inż. Adrian Groman został zwycięzcą konkursu na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskich. Nagrodę (kontrakt na statku i nagroda finansowa) ufundowaną przez Polski Związek Zarządców Statków wręczyli Prezes PZZS oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni w październiku 2017 r.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny

Limit: 90 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 


   wniuo Hydrografia morska

Limit: 30 osób

 

Hydrografia morska

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 

Studia cywilne, prowadzone przez AMW i Uniwersytet Gdański trwają 7 semestrów
w specjalności: geoinformatyka, poziom (wg. Konwencji STCW 78/79): operacyjny, profil: praktyczny

 

Absolwent otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych niezbędne do podjęcia pracy na morzu i w pomiarach związanych
z szeroko rozumianymi badaniami morza oraz wód śródlądowych.

Bazę wyjściową stanowić będzie wiedza z podstawowych nauk matematyczno-fizycznych oraz kierunkowych dyscyplin i przedmiotów, takich jak: nawigacja morska, informatyka, automatyka, elektrotechnika, hydrometeorologia i oceanografia, astronawigacja, okrętowe urządzenia nawigacyjne, hydrograficzne przyrządy i systemy pomiarowe, geomatyka, systemy informacji przestrzennej. Umiejętności sondowania, opisywania dna morskiego wsparte będą podbudową merytoryczną w ramach bloku zajęć z dyscypliny nauk o Ziemi.

Absolwent, po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym  oraz po odbyciu praktyki pływania zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej.

Program kształcenia na kierunku hydrografia morska uwzględnia ponadto w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegana się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

NABÓR NA TEN KIERUNEK PROWADZI UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

Limit: 30 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wme Informatyka

Limit: 60 osób

 

Informatyka

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 

(profil ogólnoakademicki) (st. cywilne, do wyboru po IV semestrze studiów):

 • programowanie aplikacji użytkowych;
 • sieci komputerowe;

Studia trwają 7 semestrów i przygotowują do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki w zakresie poszczególnych specjalności. Zajęcia są prowadzone przy użyciu nowoczesnych rozwiązań w znakomicie wyposażonych laboratoriach: technologii sieciowych, projektowo-programowym, systemów operacyjnych i podstaw informatyki.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka lub informatyka, język obcy nowożytny

Limit: 60 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wme Mechanika i Budowa Maszyn

Limit: 25 osób

 

Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 

(profil praktyczny), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO);
 • eksploatacja mechanicznych urządzeń przemysłowych (EMUP);
 • technologiczne wsparcie produkcji okrętów (TWPO);
 • alternatywne źródła energii w gospodarce morskiej (AŹEwGM);

 

Studia trwają 7 semestrów. Studenci wojskowi i cywilni realizują praktyki w jednostkach MW, przedsiębiorstwach i zakładach pracy związanych z kierunkiem studiów. Praktyki stanowią integralną część programu studiów. Od 2017 r. część praktyki na III roku studiów odbywa się w szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie. Na specjalności ESO wydział organizuje dwutygodniową praktykę warsztatową w AMW oraz kursy – zgodnie z konwencją STCW 78/95 niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym - dyplomu oficera mechanika wachtowego.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny

Limit: 25 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wme Mechatronika

Limit: 25 osób

 

Mechatronika

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 

(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów)

 • eksploatacja systemów mechatronicznych;
 • techniki komputerowe w mechatronice.

Studia trwają 7 semestrów. Absolwent posiada wiedzę o eksploatacji inżynierii systemów komputerowych w zastosowaniach okrętowych, o wybranych zagadnieniach dotyczących zasad eksploatacji mechanizmów i urządzeń okrętowych, zagadnieniach zakresu architektury systemów komputerowych sterowania procesem ich użytkowania, komputerowego wspomagania projektowania, realizacji obliczeń inżynierskich z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania, graficznej prezentacji danych oraz ich przetwarzania z wykorzystywaniem technik multimedialnych, wykorzystania zasobów internetowych. Uzyskują wiedzę podstawową w zakresie przedmiotów kierunkowych: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, mechaniki, podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. Zgodnie z programem kształcenia studiów I stopnia studenci zobowiązani są do odbycia miesięcznej praktyki zawodowej (średnio 40 godz. dla pięciodniowego tygodnia pracy) w przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem i specjalnościami studiów.

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny

Limit: 25 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wme Automatyka i Robotyka

Limit: 25 osób

 

Automatyka i Robotyka

Wydział Mechaniczno-Elektryczny


(profil ogólnoakademicki), specjalność:

 • komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki

Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w zastosowaniach morskich. Wyposażeni są w nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym, a także w innych dziedzinach gospodarki. Zakres tematyczny przedmiotów oferowanych w programie studiów kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykorzystania nowych zdobyczy techniki komputerowej w wielu zastosowaniach inżynierii okrętowej. Studenci zobowiązani są do odbycia miesięcznej praktyki zawodowej w instytucjach związanych z kierunkiem studiów (średnio 40 godz. dla pięciodniowego tygodnia pracy).

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: matematyka, język obcy nowożytny

Limit: 25 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Katedry


 

 

   wdiom Bezpieczeństwo Narodowe

Limit: 60 osób

 

Bezpieczeństwo Narodowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich


profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • bezpieczeństwo publiczne;
 • bezpieczeństwo morskie państwa.

Studia trwają 6 semestrów. Studia przygotowują do służby i pracy w strukturach podległych głównie ministerstwu obrony narodowej a także w innych instytucjach rządowych i samorządowych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Absolwent tego kierunku przygotowywany jest do samodzielnych bądź pomocniczych funkcji w obszarze bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego państwa,, zarządzania i administrowania bezpieczeństwem, zarządzania sytuacjami kryzysowymi i instytucjonalne reagowanie na te zagrożenia.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski

Limit: 60 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wdiom Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Limit: 100 osób

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego'
 • zarządzanie kryzysowe,
 • Kryminalistyka i detektywistyka.

Studia trwają 6 semestrów. Studia przygotowują do służby i pracy w strukturach podległych szczególnie ministerstwu spraw wewnętrznych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, jednostkach zarządzania kryzysowego itp.) a także w organach administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego, na stanowiskach zarówno menedżerskich, jak i wykonawczych

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski

Limit: 100 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wdiom Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Limit: 60 osób

 

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich


(profil ogólnoakademicki), specjalności (do wyboru po IV semestrze studiów):

 • analiza danych;
 • cyberbezpieczeństwo (specjalność na studiach wojskowych i cywilnych).

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, geografia, j. angielski

Limit: 60 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

   wdiom Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Limit: 40 osób

 

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce jest zapoznanie absolwentów ze specyfiką bezpieczeństwa procesów zachodzących w szeroko rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa tych procesów, ale również i z drugiej strony, tj. ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania innych systemów/sektorów, dla których są procesami komplementarnymi, zapewniającymi ich właściwe funkcjonowanie. Tym samym kierunek studiów jest unikatowy w skali kraju i o tyle przydatny, że co do założenia przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy jest dosyć uniwersalne. Absolwenci mogą z powodzeniem zajmować stanowiska służbowe związane z umiejętnościami typowymi dla praktyki nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

 Studia profilowane są praktycznie, także największy nacisk położony jest na te treści (dopasowane w możliwie największy sposób do potrzeb pracodawców) oraz metody dydaktyczne, które zapewniają nabycie odpowiednich kompetencji i umiejętności zawodowych.

 

Do wyboru są dwie specjalności: bezpieczeństwo procesów logistycznych lub bezpieczeństwo łańcuchów dostaw

 

Limit: 40 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału  

   wnhis Stosunki Międzynarodowe

Limit: 40 osób

 

Stosunki Międzynarodowe

Wydział nauk Humanistycznych i Społecznych


(profil praktyczny)

 

specjalności:

 • dyplomacja

 

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i umie ją stosować w środowisku zawodowym ze szczególnym naciskiem na aktywność w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych, a także zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i  konsularnej). Nabywa i rozwija kompetencje miękkie pozwalające na pracę w zespole oraz swobodne komunikowania się, w tym z wykorzystaniem języka angielskiego. Zdobywa podstawy języka rosyjskiego lub mandaryńskiego.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, język obcy nowożytny

Limit: 40 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

  

   wnhis Pedagogika

Limit: 40 osób

 

Pedagogika

Wydział nauk Humanistycznych i Społecznych


(profil ogólnoakademicki) 

 

specjalności:

 • resocjalizacja z wychowaniem przez sport

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą w placówkach specjalistycznych. Jest przygotowany do pracy w pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, instytucjach i ośrodkach wsparcia społecznego, ośrodkach adaptacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych, instytucjach pomocy doraźnej (np. schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach dla bezdomnych), świetlicach środowiskowych oraz instytucjach wsparcia dziecka i rodziny.

 

 • opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą w placówkach specjalistycznych. Jest przygotowany do pracy w pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, instytucjach i ośrodkach wsparcia społecznego, ośrodkach adaptacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych, instytucjach pomocy doraźnej (np. schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach dla bezdomnych), świetlicach środowiskowych oraz instytucjach wsparcia dziecka i rodziny.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: wiedza o społeczeństwie, j. polski, język obcy nowożytny

Limit: 40 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

  

   wnhis Wojsko w Systemie Służb Publicznych

Limit: 40 osób

 

Wojsko w Systemie Służb Publicznych

Wydział nauk Humanistycznych i Społecznych


(profil praktyczny) 

specjalności:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym
 • wojska obrony terytorialnej
 • administracja służb mundurowych

 

Wojsko w systemie służb publicznych specjalność: administracja wojskowa i cywilna, studia praktyczne pierwszego stopnia pozwalają osiągnąć studentowi wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, dzięki którym uzyskuje on możliwość zatrudnienia w administracji wojskowej i cywilnej oraz firmach kooperujących z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa państwa. Studia umożliwiają studentowi zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu administrowania instytucjami wojskowymi i cywilnymi. Ponadto student uzyska umiejętności z zakresu podstaw funkcjonowania zespołów ludzkich, podstaw przedsiębiorczości, budowania zespołu, organizacji i podziału pracy w zespole. Student nabierze również umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, a także rozwiązywania konfliktów w organizacji.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

Limit: 40 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


   wnhis Zarządzanie kapitałem ludzkim

Limit: 40 osób

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Wydział nauk Humanistycznych i Społecznych


(profil praktyczny) 

 

 

We współczesnych biznesie coraz większą rolę odgrywają pracownicy, to oni decydują o sukcesie lub porażce organizacji. Kluczowe staje się zatem stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbanie o satysfakcję pracowników, tworzenie możliwości rozwoju. Wzrasta znaczenie działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zatrudnianiem i płacami, planowaniem karier i rozwoju pracowników. Studia na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim adresowane są do osób zainteresowanych pracą we wszystkich sektorach aktywności zawodowej: prywatnym, publicznym i obywatelskim. Umożliwiają podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w ramach służb personalnych, a także kadr kierowniczych. Pozwalają nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji.

 

Przedmioty maturalne liczone w rekrutacji: Historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

Limit: 40 osób

 

Dowiedz się więcej na stronie Wydziału


 

 

 

W przypadku gdy:

1) kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (tryb nowej matury) któregoś z wymaganych przedmiotów - przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;