Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

ZAPROSZENIE NA KONKURS

2017-11-14 15:02:20
Akademia Marynarki Wojennej ogłasza konkurs wiedzy z okazji 95-lecia Akademii Marynarki Wojennej, 100-lecia Marynarki Wojennej oraz Dnia Podchorążego. Konkurs jest jednym z elementów Dnia Podchorążego i rozpocznie się 29 listopada 2017 r. w auli AMW o godz. 9:00. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy studentów cywilnych i wojskowych.

REGULAMIN KONKURSU
WIEDZY Z OKAZJI
100-LECIA MARYNARKI WOJENNEJ,
95-LECIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ORAZ DNIA PODCHORĄŻEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni pod honorowym Patronatem Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni organizuje „Konkurs wiedzy z okazji 100-lecia Marynarki Wojennej, 95- lecia Akademii Marynarki Wojennej oraz Dnia Podchorążego” dla studentów cywilnych i wojskowych AMW, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2
Nadzór merytoryczny nad Konkursem a także jego przygotowanie i prowadzenie sprawować będą kmdr por. Wojciech Mundt oraz kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski, którzy będą również czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem.

§ 3
Celem Konkursu jest:
1) popularyzacja historii,
2) rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Marynarce Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej oraz Dniu Podchorążego,
3) przybliżenie działalności i roli Marynarki Wojennej oraz Akademii Marynarki Wojennej.

§ 4
1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci cywilni i wojskowi Akademii Marynarki Wojennej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenia (załacznik nr 2) na adres k.nowakowski@amw.gdynia.pl w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

Rozdział II
Struktura i przebieg Konkursu

§ 5
1. Konkurs składa się z dwóch następujących etapów:
1) Etap I - część pisemna, test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 20 min.) - eliminacje;
2) Etap II- część ustna- 10 pytań otwartych dla każdego uczestnika. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund- finał Konkursu.

§ 6
3. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
1) Etap I eliminacje - dnia 29 listopada 2017 r. w godz. 9.00 – 9.40 – część pisemna.
2) Etap II finał - dnia 29 listopada 2017 r. od godz. 10:30 - część ustna.
4. Do finału przechodzi 10 osób, które w I etapie uzyskają największą liczbę punktów.
5. W przypadku uzyskania przez uczestników etapu I jednakowej liczby punktów, uniemożliwiającej wyłonienie 10 najlepszych osób, 29 listopada 2017 r. w godz. 10:00– 10:20 przeprowadzana zostanie dogrywka o wejście do finału.
6. Dogrywka będzie miała formę testu składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu wyniesie 15 minut. W przypadku nierozstrzygnięcia dogrywki, o wejściu do finału będzie decydowała kolejność oddania wypełnionego przez uczestników testu.
7. Etap I, II, dogrywka będą odbywały się w Auli AMW.

§ 7
Wymagania z zakresu literatury pomocniczej dotyczą następujących pozycji:
1) Dariusz Nawrot, Akademia Marynarki Wojennej, Zarys dziejów 1922-2012, Gdynia 2012.
2) Antoni Komorowski, Jerzy Będźmirowski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte = Polish Naval Academy, Gdynia 2000.
3) Antoni Komorowski, Dariusz Nawrot, Jerzy Przybylski, Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki Wojennej : 1922-1995, Gdynia 1995.
4) Antoni F. Komorowski, Dariusz Nawrot, Bogdan Zalewski, Księga absolwentów Uczelni Polskiej Marynarki Wojennej (1922-2007), Toruń 2007.
5) Andrzej Drzewiecki, Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej : studium bezpieczeństwa morskiego państwa, Gdynia, Oświęcim 2016.
6) Andrzej Drzewiecki, Profesura z morzem w tle, czyli rzecz o oficerach naukę
w Akademii Marynarki Wojennej uprawiających, Toruń 2007.
7) Jerzy Będźmirowski, Morskie szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu bezpieczeństwa państwa: od niepodległości do transformacji ustrojowej, Gdynia 2008.
8) Jerzy Przybylski, Marynarka Wojenna w walce o granice i niepodległość Polski (1918-1920) , Gdynia 1997.
9) Stan obecny oraz perspektywy rozwoju Marynarki Wojennej RP: konferencja naukowa, red. nauk. Tomasz Szubrycht, Gdańsk 2010.

Rozdział III
Nagrody

§ 8
1. Dla laureatów konkursu są przewidziane następujące nagrody:
1) 1 miejsce – czytnik e-book o wartości do 700 zł;
2) 2 miejsce – czytnik e-book o wartości do 600 zł;
3) 3 miejsce – czytnik e-book o wartości do 500 zł;
4) Dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody książkowe.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 9
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 10
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące udział w Konkursie zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk oraz informacji o uczestnikach Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016.922);
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 11
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.

§ 12
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane na Karcie zgłoszeniowej, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub wręczenie nagrody;
2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania wizerunku uczestnika Konkursu do celów promocyjnych wydarzenia, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 2).
3. Wszelkie odpowiedzi na pytania w sprawie Konkursu udziela kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski- k.nowakowski@amw.gdynia.pl.Załączniki:
1. Karta zgłoszeniowa;
2. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku.
Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 901 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl