Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

POŻEGNANIE Z MUNDUREM

2017-01-30 15:20:40
W poniedziałek 30 stycznia, w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej, odbyło się pożegnanie odchodzących do rezerwy żołnierzy zawodowych: kmdr. dr. hab. Andrzeja Bursztyńskiego, kmdr. dr. Sławomira Kuźmickiego, kmdr. Zbigniewa Lewkowicza, kmdr. dr. hab. inż. Adama Olejnika, kmdr. por. dr. Wojciecha Drewka, kmdr. por. lek. med. Ireneusza Dulnego oraz st. chor. szt. Macieja Rybaka. Podczas uroczystej zbiórki podziękowania za wieloletnią służbę i liczne zasługi, złożył Rektor – Komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Żegnającym się z uczelnią towarzyszyli przełożeni, podwładni, koleżanki i koledzy z pracy.

kmdr dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI został powołany do służby wojskowej w 1984 r., jako elew w Szkole Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych. Po jej ukończeniu służbę kontynuował w 32 KOPL na stanowisku operatora. W latach 1985 – 1990 studiował w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Mechanicznym. Pierwszym stanowiskiem służbowym był dowódca działu elektromechanicznego na ORP „Zręczny” w 11 Dywizjonie Ścigaczy na Helu. W 1995 r. przeszedł do KPW, a w 1998 r. powrócił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Logistyki ówczesnego Instytutu Dowódczo-Sztabowego. W 2003 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk wojskowych. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko adiunkta. W 2011 r. objął stanowisko adiunkta - zastępcy dyrektora Instytutu Operacji Morskich.
Po obronie kolokwium habilitacyjnego w 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz awansowany do stopnia komandora.
Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 117 pozycji. Wśród nich znajduje się między innymi 7 publikacji zwartych, którym nadano numer ISBN, 28 opracowań naukowych oraz 82 artykuły i wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych oraz krajowych.

kmdr dr Sławomir KUŹMICKI
służbę wojskową rozpoczął w 1986 r., jako podchorąży na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu, pierwszym stanowiskiem w jednostkach MW, które objął w 1992 r. był dowódca działu broni podwodnej na ORP „Dzik” w Dywizjonie Okrętów Podwodnych. W latach 1992-1999 pełnił służbę jako dowódca działu broni podwodnej na okrętach podwodnych. W 2001 r. został dowódcą ORP ”Dzik”. W 2003 r. rozpoczął służbę w Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Sztuki Operacyjnej
i Taktyki. W 2009 r. przeszedł z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich do Studium Ogólnomorskiego na stanowisko st. wykładowcy – kierownika studium.
W październiku 2011 został szefem Centrum Doskonalenia Kursowego. W 2010 r., po przedłożeniu rozprawy doktorskiej uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych. Ostatnim stanowiskiem służbowym kmdr. Sławomira Kuźmickiego było stanowisko szefa Oddziału Ogólnego, funkcję tę pełnił od grudnia 2014 r. Kmdr dr Sławomir KUŹMICKI był promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich oraz kierownikiem kilkunastu prac studyjnych. Jest też autorem i współautorem kilkunastu artykułów i monografii z taktyki i sztuki operacyjnej MW oraz prac naukowo-badawczych z tej samej tematyki. Oprócz działalności naukowej jego pasją jest żeglarstwo. Był wielokrotnym reprezentantem naszej uczelni w zawodach żeglarskich, do jego licznych sukcesów należy zdobycie tytułów mistrza i wicemistrza Wojska Polskiego. Był także organizatorem Uniwersytetu III Wieku oraz jego kierownikiem w latach 2012-2014.

kmdr Zbigniew LEWKOWICZ służbę wojskową rozpoczął w 1980 r., jako podchorąży na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu w 1985 r. objął stanowisko służbowe asystenta okrętowego w Dywizjonie Okrętów Szkolnych a w 1986 r. stanowisko dowódcy działu elektromechanicznego na ORP „Gryf” a po roku na ORP „Wodnik”. Po prawie 5 latach służby na okrętach wrócił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko starszego oficera Wydziału Techniki i Zaopatrzenia.
W 1996 r. został kierownikiem Sekcji Planowania Logistyki.
W 2001 roku przeszedł na stanowisko szefa Wydziału Technicznego Logistyki. Od 2003 r. pełnił funkcję szefa Logistyk Akademii, od 2009 r. szefa Oddziału Zabezpieczenia.

kmdr dr hab. inż. Adam OLEJNIK służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej. Naukę ukończył w 1993 roku uzyskując stopień naukowy magistra inżyniera mechanika. Po zakończeniu Akademii rozpoczął służbę w 3 Flotylli Okrętów w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych na stanowisku asystenta okrętowego. W 1994 roku objął obowiązki dowódcy działu elektromechanicznego ORP „Puck”.
W 1995 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy działu elektromechanicznego ORP „Grom”. W 1997 roku, został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, do Zakładu Technologii Prac Podwodnych na stanowisko kierownika laboratorium.
W roku 2004 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW obronił dysertację doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Po obronie doktoratu objął stanowisko starszego wykładowcy, następnie w 2009 roku stanowisko adiunkta. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko kierownika Zakładu Technologii Prac Podwodnych.
W roku 2016 uchwałą Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

kmdr por. dr Wojciech DREWEK
służbę wojskową rozpoczął w 1978 r., jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po jej ukończeniu w 1982 r. trafił do
69 Batalionu Transportowo-Przeładunkowego Marynarki Wojennej na stanowisko dowódcy plutonu. W 1985 r. został dowódcą Kompanii Transportowej, dowódcą plutonu – wykładowcą oraz oficerem sztabu. W 1994 r. przeszedł do KPW Gdynia na stanowisko starszego oficera, a następnie objął stanowisko starszego oficera Terenowego Aparatu Mobilizacyjnego w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków. Do Akademii Marynarki Wojennej przybył w 2004 r. na stanowisko wykładowcy do Zakładu Wsparcia Działań Bojowych MW. Kmdr por. dr Wojciech DREWEK był współorganizatorem kilku konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w opracowywaniu programu studiów podyplomowych i efektów kierunkowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
Efektem jego działalności naukowej jest uzyskanie w 2015 r. stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie nadanego przez Radę Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

kmdr por. Ireneusz DULNY służbę wojskową rozpoczął w 1986 r. na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po jej ukończeniu w 1992 r. objął swoje pierwsze stanowisko służbowe młodszego asystenta w Szpitalu Marynarki Wojennej
w Oliwie. W 1993 r. objął stanowisko dowódcy działu przeciwchemicznego i zdrowia na ORP „Wodnik” w Dywizjonie Okrętów Szkolnych. W 1998 r. został starszym lekarzem w Ambulatorium Wydziału Logistyki Dowództwa 3 FO.
W 2000 r. został kierownikiem Przychodni, następnie Sekcji Służby Zdrowia i Ambulatorium AMW. Po 14 latach kierowania tą komórką został wyznaczony na stanowisko st. specjalisty w Zakładzie Technologii Nurkowań i Prac Podwodnych. Na tym stanowisku pozostał do końca służby, pełniąc w ostatnim okresie dodatkowe obowiązki kierownika Ambulatorium.
W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje uzyskując w 1997 r. pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych a w 1998 r. drugi stopień w zakresie wojskowej medycyny morskiej. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył studia podyplomowe.

st. chor. szt. mgr Maciej RYBAK służbę wojskowa rozpoczął 3 września 1987 r. , jako kadet Szkoły Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej w Chełmie. Po jej ukończeniu w 1990 r. trafił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko technika – st. instruktora ówczesnego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Na tym stanowisku pełnił służbę przez 13 lat kierując zespołem mechaników i dbając o stan techniczny pojazdów. W 2003 r. został wyznaczony na kierownika Sekcji Samochodowej, a w rok później na stanowisko chorążego eksploatacji – Szefa Służby Czołgowo – Samochodowej. St. chor. szt. Macieja RYBAKA zawsze cechowała dbałość o powierzony sprzęt, sumienność, dokładność i terminowość w realizacji zadań, właściwa organizacja i wysokie poczucie odpowiedzialności. Potwierdzeniem tej opinii były uzyskiwane bardzo dobre oceny w opiniach służbowych oraz liczne wyróżnienia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie służby w Akademii Marynarki Wojennej podnosił także swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl