Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zasady rekrutacji 2018/2019

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1726):

"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma obowiązek:
 1. W terminie do 31 marca wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do Uczelni:
 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE,
 • świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
 • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
 • odpis skróconego aktu urodzenia.
 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne zobowiązane są odbyć dodatkowe badania określające zdolność do służby wojskowej w grupie osobowej działań nurkowych.

Kandydat kierowany jest na badania przez macierzyste WKU do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz wojskowej poradni psychologicznej.
 
W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.
 1. Do dnia 26 czerwca wnieść opłatę rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej określona zostanie w zarządzeniu Rektora-Komendanta AMW po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 1. Do dnia 4 lipca dostarczyć do Uczelni
 • świadectwo dojrzałości (odpis lub oryginał),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w dniach 4-6 lipca 2018 w następujących etapach:
 1. 4 lipca 2018 – rejestracja przybyłych kandydatów, analiza ukompletowania dostarczonych dokumentów, naliczenie punktów kwalifikacyjnych na podstawie świadectwa dojrzałości.

Kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszej części postępowania rekrutacyjnego w przypadku:
 • braku lub negatywnego orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej lub wojskowej poradni psychologicznej,
 • nie dostarczenia wymaganych dokumentów.
Podczas rejestracji istnieje możliwość dokonania opłaty za nocleg i wyżywienie na czas trwania egzaminów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne w dniu 4 lipca o godz. 18.00 zostaną poddani testowi wydolności fizycznej w celu określenia przydatności do służby w grupie osobowej działań nurkowych.
W związku z powyższym, uprasza się kandydatów zainteresowanych kierunkiem studiów w tej specjalności o odpowiednio wcześniejsze przybycie w dniu rekrutacji.
 
 1. 5 lipca 2018 – analiza i naliczenie punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z testu j. angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.
W ramach postępowania rekrutacyjnego odbędą się:
 • sprawdzian sprawności fizycznej (basen, hala sportowa),
 • ankieta psychologiczna,
 • test znajomości języka angielskiego – dla osób które nie zdawały j. angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
 1. 6 lipca 2018 – rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie etapy rekrutacji przedstawione w punktach 1, 2.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl