Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

 
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
 Wydział     Student       Pracownicy   Dydaktyka        Nauka        Kontakt 
DoktorantZBIÓRKA na dzwon dla Centrum Zdrowia Dziecka
Zapraszamy do wsparcia inicjatywy zakupu dzwonu dla oddziału onkologicznego Centrum Zdrowia Dziecka. Wzorem wielu szpitali na świecie, pacjenci kończący leczenie onkologiczne uczestniczą w ceremonii bicia w dzwon aby obwieścić koniec terapii. Uroczystość ta pozwala uwierzyć i cieszyć się z pokonania następnego etapu walki z rakiem.
Inicjatorem akcji jest grupa SOS - MIESZKAŃCY WAWRA RODZICOM Z CZD, pomagająca rodzicom i dzieciom w Centrum - znajdź ich na FB
Historia dzwonów na oddziałach onkologicznych zapoczątkowana została przez Kontradmirała Marynarki Wojennej USA Irve Charles’a, który będąc pacjentem ufundował dzwon okrętowy na placu szpitala. Bicie w dzwon ma obwieścić wszystkim iż etap leczenia onkologicznego został zakończony. Dla wielu pacjentów jest to szczególny moment gdy po wielu latach nadchodzi ich dzień!
Dajmy szansę dzieciakom z CZD na celebrację wygranego etapu walki z rakiem!
Zbiórka trwa od 22 do 28 października.
Organizatorem zbiórki jest Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMWoraz Prezydium Samorządu DoktorantówUwaga studenci grup: 163 SIB, 153 SIB, 1601 MBW-a, 168 BW-a oraz 147 ABiPP
W dniu 8 listopada nastąpi zmiana sali, w których odbywać się będą zajęcia.
- grupa 163 SIB z sali 111/9 do sali 101/9
- grupa 153 SIB z sali 112/9 do sali 111/9
- grupa 147 ABiPP z sali 9/9 do 107/7
- grupy 1601 MBw-a oraz 168 BW-a z sali 107/7 do sali 112/9
- grupy 157 BW i 158 BW z audytorium do sali 9/9Dnia 20 października o godzinie 10.00 w Sali 217/9 organizowane jest spotkanie dr A. Żukowskiej z dyplomantami.
Obecność obowiązkowa.Spotkanie z dyplomantami dr Katarzyny Karwackiej odbędzie się 25.10.2016 r. o godzinie 10:40 w sali 209/9.
Obecność obowiązkowa.Spotkanie z dyplomantami dr. Krzysztofa Nowakowskiego
odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) o godzinie 15:00 w pom. 206/10.Spotkanie seminaryjne
kmdr dr hab. Dariusza BUGAJSKIEGO, prof . AMW

- z dyplomantami studiów stacjonarnych odbędzie się 25 października o godz. 12.00 w sali 12/7,
- z dyplomantami studiów niestacjonarnych odbędzie się 22 października o godz. 15:00 w sali 12/7.
 

Obecność obowiązkowa!Spotkanie z seminarzystami dr Anny Miler
odbędzie się we wtorek, 18.10.2016 r. o godzinie 16.00 w gabinecie 313/9.Uwaga studenci pierwszych lat studiów.
Podział do grup języka angielskiego znajduje się na stronie uczelni w zakładce
Kształcenie językowe -> Studium Języków Obcych -> Informacje dla studentów.Informacja dla grupy 168 BW (podgrupa B).
25 października zajęcia z przedmiotu geografia odbędą się w dwóch blokach.
I część godzina 6-7 lekcyjna oraz II część godzina 10-11 lekcyjna.Uwaga studenci grupy 168 BW (podgrupa A oraz B)!
W dniu 13.10.2016 r. (czwartek) odwołane są zajęcia pani dr Edyty Łońskiej
z przedmiotu Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.Egzamin komisyjny z przedmiotu Międzynarodowe stosunku polityczne
odbędzie się dnia 18.10.2016 r. o godz. 08:00 w sali 113/9.Egzamin komisyjny z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja
odbędzie się dnia 18.10.2016 r. o godz. 08:00 w sali 113/9.Egzamin komisyjny z przedmiotu Prawne podstawy bezpieczeństwa
odbędzie się w dniach:
studia stacjonarne - 26.10.2016 r. o godz. 09:00 w sali 214/9,
studia niestacjonarne - 22.10.2016 r. o godz. 09:00 w sali 1/9.Spotkanie z dyplomantami prof. Jerzego Będźmirowskiego
odbędzie się 20.10.2016 r. o godzinie 10:00 w sali 210/7.
Obecność obowiązkowa.Egzamin komisyjny
z przedmiotu „Bezpieczeństwo międzynarodowe w XX i XXI wieku”
odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. o godz. 9.00 s. 112/9.Seminarium dyplomowe u prof. Piotra Mickiewicza odbędzie się:
25.10.2016 o godz. 13:20,
22.10.2016 o godz. 08:30,
w sali 103/7.
Obecność obowiązkowa.

 Spotkanie z Dyplomantami dr Alicja Mrozowskiej odbędzie się w następujących dniach:
25 października (wtorek) o godzinie 10:30 w sali 309/9 oraz 6 listopada (sobota) o godzinie 11:00 w sali 309/9.
Obecność obowiązkowa.Uwaga dyplomanci prof. Ciborowskiego
Seminarium dyplomowe odbędzie się 24.10.2016 r. o godz. 08:00 w sali 108/9 (gabinet profesora).
Obecność obowiązkowa!

Od dziś rusza projekt „ ABK przyczółkiem do kariery!”. Realizatorem projektu jest Akademickie Biuro Karier wchodzące w skład Działu Karier i Promocji.
Projekt dedykowany jest dla studentów cywilnych studiów stacjonarnych Wszystkich Wydziałów AMW.

Co zyskasz?
• Zbadasz swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe;
• Określisz profil zawodowy;
• Zaplanujesz ścieżkę rozwoju zawodowego;
• Przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Co oferujemy:
• Indywidualne sesje z profesjonalnym doradcą zawodowym;
• Program mentoringu w nowej pracy!


Jesteś zainteresowany?
Uwaga studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Proszę zapoznać się ponownie z rozkładami zajęć, gdyż nastąpiła ich aktualizacja.Uwaga studenci!
Przypomina się godziny zajęć obowiązujące na studiach stacjonarnych.Uwaga dyplomanci prof. Piotra Płonki
Terminy spotkań UWAGA STUDENCI

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna nabór kandydatów
do XX edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć:
http://www.pck.pl/news,2091.html
 


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE R.AK. 2016/2017WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE R.AK. 2016/2017
 WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ R.AK. 2016/2017
Uwaga osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w r.a. 2016/2017

Osoby zakwalifikowane na pierwszy rok studiów I i II stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich zobowiązane są do wpłacenia na konto AMW kwoty 17 złotych za elektroniczną legitymację studencką:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia, konto nr:
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
z tytułem przelewu: „elektroniczna legitymacja studencka ELS”

Przekazanie legitymacji , po okazaniu dowodu wpłaty odbędzie się 05.10.2016 r. w dniu Inauguracji Roku Akademickiego

----------------------------------------

UWAGA Studenci studiów niestacjonarnych!
Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017:
8/9 X, 15/16 X, 22/23 X, 5/6 XI, 19/20 XI, 26/27 XI, 10/11 XII, 17/18 XII, 14/15 I, 21/22 I, 28/29 I
UWAGA STUDENCI
Przypominamy, że została ustanowiona Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych AMW,
o którą można już wnioskować.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

Zasady przyznawania odznaki określa Uchwała Senatu AMW

Odpłatnie:

Koszt odznaki – 32 zł. 
Do składanego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty
dokonany na konto:
BZ WBK 6/O Gdynia nr 4 O/Gdynia
95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
z dopiskiem:
"WDiOM -imię- -nazwisko- opłata za Odznakę Absolwenta Studiów Cywilnych AMW"

Nieodpłatnie:
§ 2 ww. uchwały
4. Odznakę nieodpłatnie można nadać nie więcej niż trzem najlepszym 
absolwentom kierunków studiów prowadzonych w poszczególnych PJO.
5. O wyborze najlepszych absolwentów decyduje średnia będąca podstawą
obliczenia oceny końcowej zgodnie z § 37 ust. 2 RS. W przypadku takiej
samej średniej o wyborze najlepszego absolwenta decyduje średnia
arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie
studiów, z pominięciem ocen z zaliczeń lub egzaminów zakwestionowanych
w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3 RS.
6. W sytuacjach nieuregulowanych w ust. 5 rozstrzyga kierownik PJO.)


Odznakę będą mogli zakupić również absolwenci z poprzednich lat. 

UCHWAŁA nr 73 w sprawie określenia wzoru pamiątkowej
Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych AMW

 Lista kandydatów przyjętych na studia w r.ak. 2016/2017
na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
(aktualizacja 16.08.2016r.)

Studia I stopnia:

Bezpieczeństwo Morskie Państwa
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


Studia II stopnia:

Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


 Uwaga studenci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br. Dział Karier i Wsparcia Studentów (bud. 7 pom. 8) przyjmuje wnioski
o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskał w roku akademickim 2016/2017 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (LINK)

Decyzja Rektora - Komendanta ws. stypendium ministra.

Dział Karier i Wsparcia Studentów
 
TRWA NABÓR NA III EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Partner: VS DATA
Nazwa kierunku: Cyberbezpieczeństwo
Czas trwania studiów: II semestry, rok 2016/2017

Informacje ogólne:
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu:
październik 2016 r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2017 r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI / IODo
podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji


STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych OsobowychPorozumienie z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych    

Zjazd inauguracyjny studiów podyplomowych zarządzania bezpieczeństwem informacji
odbędzie się 8 i 9 października 2016r. (sobota i niedziela) o godzinie 9:30.

 UWAGA STUDENCI
Poniżej zamieszczono decyzję Dziekana WDiOM
o przydziałach do specjalności na wszystkich kierunkach studiów.
>>> LINK <<<
 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W R.AK. 2016/2017ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”
– podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Kierownik studiów:
Jarosław FELIŃSKI – ABI CONSULTING; OPIEKUN MERYTORYCZNY
kontakt – jaroslaw.felinski@gazeta.pl – 508-608-136
Rozpoczęcie rekrutacji – 1 czerwca 2016 r.UWAGA STUDENCI
W zakładce Student - Studia I i II stopnia - Prace dyplomowe i seminaria
zamieszczono przydział dyplomantów do promotorów w roku akademickim 2016/2017.
>>> Link <<<


  POROZUMIENIE Z AMW
Wykorzystanie potencjału, doświadczeń, dorobku uczelni w zakresie kształcenia studentów i działalności naukowej w ramach kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja i bezpieczeństwo, systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz kształcenia doktorantów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i innych działań służących dobru obu uczelni, to główne cele porozumienia o współpracy, jakie 15 stycznia 2016 r. Wojskowa Akademia Techniczna zawarła z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

Porozumienie o współpracy sygnowali rektor-komendant AMW komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
i rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
 


W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Doktorantów
i Kół Naukowych „WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA - obronność i bezpieczeństwo” (20-21.06.2016 r.)


Konferencja organizowana jest przez:
-Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego,
-Prezydium Samorządu Doktorantów AMW.

Jest to niewątpliwie okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, a także wykazać się poprzez czynny udział w konferencji.
Głównym celem wydarzenia jest integracja kół naukowych z różnych środowisk, dzielenie się wiedzą, poglądami
oraz pomysłami, jak również szansa na poznanie wielu specjalistów z szeroko rozumianej dziedziny bezpieczeństwa.

II Konferencją Doktorantów i Kół Naukowych.

Więcej informacji o samym NATCONie 2016 znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.natconference.eu oraz u organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!
 


 
Drodzy Studenci i Absolwenci,
Szef Sztabu STRIKFORNATO (SFN) zaprasza do nieodpłatnego stażu-praktyki
w ramach programu STRIKFORNATO TO INTERNSHIP PROGRAME instytucji NATO,
której siedziba mieści się w Lizbonie.

Kandydaci poza znajomością języka angielskiego powinni posługiwać się Microsoft Office.
Studenci na czas trwania stażu-praktyki mogą uzyskać urlop szkoleniowy.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
 


UWAGA STUDENCI
na WDiOM powstała inicjatywa związana ze stworzeniem
Koła Naukowego poświęconego problemom OBRONNOŚCI
ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obszarach zainteresowań, jak:

- współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne, wobec których użyty jest/będzie potencjał wojskowy (Marynarka Wojenna),
- funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny,
- rozwój taktyki Marynarki Wojennej,
- rozwój systemu obronnego państwa,
- zadania w strukturach NATO.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Kontakt dla osób zainteresowanych i bliższe szczegóły:
kmdr ppor. dr. Rafał MIĘTKIEWICZ (310/9)
email: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl
tel. 261262569
 


Informacje dla pracowników uczelni dot. programu Erasmus +
do pobrania TUTAJ oraz na pasku bocznym.
 

 

UWAGA NAUCZYCIELE AKADEMICCY ORAZ STUDENCI
Od 1 lutego br. obowiązują nowe godziny zajęć dydaktycznych.
Na naszym Wydziale obowiązywać będą od 15.02.br. tj. od rozpoczęcia semestru letniego.
Zmiany dotyczą tylko studiów stacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych godziny zajęć pozostają bez zmian.

Godziny zajęć obowiązujące na studiach stacjonarnych
od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016:UWAGA STUDENCI GRUP 157 BW, 158 BW oraz 1401 ABiPP

Studenci 1 rocznika studiów licencjackich kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz grupy 1401 ABiPP maja obowiązek zapoznania sie decyzją Nr 1/org/2016

Dziekana WDiOM w sprawie realizacji zajęć w języku angielskim.

(decyzja w załączeniu)
              

 


Nowy kierunek studiów - Bezpieczeństwo morskie państwa!

 
Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą:
• w sektorach gospodarki morskiej;
• gdzie będziesz odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej 
   infrastruktury krytycznej;
• lub służbą w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na
   akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa.
TO TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!

W roku akademickim 2015/16 Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich otwiera studia
I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo morskie państwa. Jest to jedyny taki kierunek
w Polsce!
Studia będą powadzone w 4 specjalnościach:
• Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej
Specjalność przygotowująca absolwenta do pracy na stanowiskach osób odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej infrastruktury krytycznej.
Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na oficera ochrony obiektu portowego
(Port Facility Security Officer PFSO).
• Bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce
W ramach tej specjalności przekazywana będzie wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, w tym transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych oraz spedycji. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na doradców i kandydatów na doradców
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers).
• Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorach gospodarki morskiej i zainteresowanych bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich, transportu morskiego, przeładunków portowych czy turystyki morskiej.
• Siły morskie współczesnego państwa
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach
i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa (np. marynarka wojenna, straż graniczna, ratownictwo morskie, służby celne itp.).


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl