Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

 
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
 Wydział     Student       Pracownicy   Dydaktyka        Nauka        Kontakt 
Doktorant


Poprawa z przedmiotu Administracja odbędzie się 01.10.2016r. o godzinie 10:00 w sali 207/7.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Kolokwium kwalifikacyjne odbędzie się dnia 30.09.2016r. o godz. 09:00 w sali 110/9.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 30.09.2016r. o godz. 11:00 w sali 110/9.

 Dnia 11 października 2016 roku
od godziny 09:00 do godziny 10:45
odbedzie się poprawa z ćwiczeń z przedmiotów:

1.) Historia bezpieczeństwa
2.) Bezpieczeństwo Międzynarodowe w XX i XXI wieku
3.) Komunikacja Społeczna
 


Poprawa z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
(ćwiczenia) odbędzie się w dniu 05.10. 2016 (środa) o godzinie 11.00 (gabinet 218a/9).

 

Poprawa z przedmiotu Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbędzie się:
7.10.2016r. o godz. 10:00 dla osób, które poprawiają ćwiczenia,
7.10.2016r. o godz. 11:00 dla osób, które poprawiają egzamin.
Poprawa odbędzie się w Sali Kolumnowej.WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE R.AK. 2016/2017WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE R.AK. 2016/2017
 WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ R.AK. 2016/2017Poprawa z przedmiotu Bezpieczeństwo Obszarów Morskich
odbędzie się w dniu 26/09/2016 o godzinie 10:00 w sali 309/9.W DNIACH 21.09 - 23.09 (ŚR,CZW,PT) DZIEKANAT WDIOM BĘDZIE NIECZYNNY
W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM SZKOLENIOWYM KADRY I PRACOWNIKÓW
DO AOS CZERNICAUwaga Studenci

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego”, prowadzonego przez prof. Leopolda Ciborowskiego odbędzie się w dniu
21 września godz. 7:00 - studia stacjonarne
24 września godz. 8:00 – studnia niestacjonarne

-----------------------------------------

Uwaga osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w r.a. 2016/2017

Osoby zakwalifikowane na pierwszy rok studiów I i II stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich zobowiązane są do wpłacenia na konto AMW kwoty 17 złotych za elektroniczną legitymację studencką:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia, konto nr:
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
z tytułem przelewu: „elektroniczna legitymacja studencka ELS”

Przekazanie legitymacji , po okazaniu dowodu wpłaty odbędzie się 05.10.2016 r. w dniu Inauguracji Roku Akademickiego

----------------------------------------

UWAGA Studenci studiów niestacjonarnych!
Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017:
8/9 X, 15/16 X, 22/23 X, 5/6 XI, 19/20 XI, 26/27 XI, 10/11 XII, 17/18 XII, 14/15 I, 21/22 I, 28/29 I

---------------------------------------

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich zaprasza na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
Studia stacjonarne: 05.X. godz. 09:00 (Audytorium BG AMW)
Studia niestacjonarne: 08.X. godz. 09:00 (Audytorium BG AMW)
UWAGA KANDYDACI NA STUDIA DOKTORANCKIE

Kolokwium kwalifikacyjne na studia III stopnia odbędzie się
dnia 5 września 2016 roku o godzinie 09.00 w sali 110/9 (budynek nr 9).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 6 września 2016 roku.
Szczegółowe informacje dot. rozmów kwalifikacyjnych zostaną przekazane
w dniu kolokwium.Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Prawne podstawy bezpieczeństwa"
odbędzie się 10 października o godz. 13:00 dla wszystkich grup stacjonarnych.
UWAGA STUDENCI
Przypominamy, że została ustanowiona Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych AMW,
o którą można już wnioskować.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

Zasady przyznawania odznaki określa Uchwała Senatu AMW

Odpłatnie:

Koszt odznaki – 32 zł. 
Do składanego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty
dokonany na konto:
BZ WBK 6/O Gdynia nr 4 O/Gdynia
95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
z dopiskiem:
"WDiOM -imię- -nazwisko- opłata za Odznakę Absolwenta Studiów Cywilnych AMW"

Nieodpłatnie:
§ 2 ww. uchwały
4. Odznakę nieodpłatnie można nadać nie więcej niż trzem najlepszym 
absolwentom kierunków studiów prowadzonych w poszczególnych PJO.
5. O wyborze najlepszych absolwentów decyduje średnia będąca podstawą
obliczenia oceny końcowej zgodnie z § 37 ust. 2 RS. W przypadku takiej
samej średniej o wyborze najlepszego absolwenta decyduje średnia
arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie
studiów, z pominięciem ocen z zaliczeń lub egzaminów zakwestionowanych
w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3 RS.
6. W sytuacjach nieuregulowanych w ust. 5 rozstrzyga kierownik PJO.)


Odznakę będą mogli zakupić również absolwenci z poprzednich lat. 

UCHWAŁA nr 73 w sprawie określenia wzoru pamiątkowej
Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych AMW

 Lista kandydatów przyjętych na studia w r.ak. 2016/2017
na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
(aktualizacja 16.08.2016r.)

Studia I stopnia:

Bezpieczeństwo Morskie Państwa
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


Studia II stopnia:

Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie


 Uwaga studenci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br. Dział Karier i Wsparcia Studentów (bud. 7 pom. 8) przyjmuje wnioski
o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskał w roku akademickim 2016/2017 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (LINK)

Decyzja Rektora - Komendanta ws. stypendium ministra.

Dział Karier i Wsparcia Studentów
 
TRWA NABÓR NA III EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Partner: VS DATA
Nazwa kierunku: Cyberbezpieczeństwo
Czas trwania studiów: II semestry, rok 2016/2017

Informacje ogólne:
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu:
październik 2016 r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2017 r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI / IODo
podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji


© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
- program autorski Jarosław FELIŃSKI

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych OsobowychPorozumienie z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych    

Zjazd inauguracyjny studiów podyplomowych zarządzania bezpieczeństwem informacji
odbędzie się 8 i 9 października 2016r. (sobota i niedziela) o godzinie 9:30.


Wykład inauguracyjny wygłosi minister Andrzej Lewiński.
Kolejne wykłady zostaną poprowadzone przez pana Jarosława Felińskiego.

 UWAGA STUDENCI
Poniżej zamieszczono decyzję Dziekana WDiOM
o przydziałach do specjalności na wszystkich kierunkach studiów.
>>> LINK <<<
 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W R.AK. 2016/2017ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”
– podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Kierownik studiów:
Jarosław FELIŃSKI – ABI CONSULTING; OPIEKUN MERYTORYCZNY
kontakt – jaroslaw.felinski@gazeta.pl – 508-608-136
Rozpoczęcie rekrutacji – 1 czerwca 2016 r.UWAGA STUDENCI
W zakładce Student - Studia I i II stopnia - Prace dyplomowe i seminaria
zamieszczono przydział dyplomantów do promotorów w roku akademickim 2016/2017.
>>> Link <<<


  POROZUMIENIE Z AMW
Wykorzystanie potencjału, doświadczeń, dorobku uczelni w zakresie kształcenia studentów i działalności naukowej w ramach kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja i bezpieczeństwo, systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz kształcenia doktorantów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i innych działań służących dobru obu uczelni, to główne cele porozumienia o współpracy, jakie 15 stycznia 2016 r. Wojskowa Akademia Techniczna zawarła z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

Porozumienie o współpracy sygnowali rektor-komendant AMW komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
i rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
 


W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Doktorantów
i Kół Naukowych „WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA - obronność i bezpieczeństwo” (20-21.06.2016 r.)


Konferencja organizowana jest przez:
-Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego,
-Prezydium Samorządu Doktorantów AMW.

Jest to niewątpliwie okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, a także wykazać się poprzez czynny udział w konferencji.
Głównym celem wydarzenia jest integracja kół naukowych z różnych środowisk, dzielenie się wiedzą, poglądami
oraz pomysłami, jak również szansa na poznanie wielu specjalistów z szeroko rozumianej dziedziny bezpieczeństwa.

II Konferencją Doktorantów i Kół Naukowych.

Więcej informacji o samym NATCONie 2016 znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.natconference.eu oraz u organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!
 


 
Drodzy Studenci i Absolwenci,
Szef Sztabu STRIKFORNATO (SFN) zaprasza do nieodpłatnego stażu-praktyki
w ramach programu STRIKFORNATO TO INTERNSHIP PROGRAME instytucji NATO,
której siedziba mieści się w Lizbonie.

Kandydaci poza znajomością języka angielskiego powinni posługiwać się Microsoft Office.
Studenci na czas trwania stażu-praktyki mogą uzyskać urlop szkoleniowy.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
 


UWAGA STUDENCI
na WDiOM powstała inicjatywa związana ze stworzeniem
Koła Naukowego poświęconego problemom OBRONNOŚCI
ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obszarach zainteresowań, jak:

- współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne, wobec których użyty jest/będzie potencjał wojskowy (Marynarka Wojenna),
- funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny,
- rozwój taktyki Marynarki Wojennej,
- rozwój systemu obronnego państwa,
- zadania w strukturach NATO.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Kontakt dla osób zainteresowanych i bliższe szczegóły:
kmdr ppor. dr. Rafał MIĘTKIEWICZ (310/9)
email: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl
tel. 261262569
 


Informacje dla pracowników uczelni dot. programu Erasmus +
do pobrania TUTAJ oraz na pasku bocznym.
 

 

UWAGA NAUCZYCIELE AKADEMICCY ORAZ STUDENCI
Od 1 lutego br. obowiązują nowe godziny zajęć dydaktycznych.
Na naszym Wydziale obowiązywać będą od 15.02.br. tj. od rozpoczęcia semestru letniego.
Zmiany dotyczą tylko studiów stacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych godziny zajęć pozostają bez zmian.

Godziny zajęć obowiązujące na studiach stacjonarnych
od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016:UWAGA STUDENCI GRUP 157 BW, 158 BW oraz 1401 ABiPP

Studenci 1 rocznika studiów licencjackich kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz grupy 1401 ABiPP maja obowiązek zapoznania sie decyzją Nr 1/org/2016

Dziekana WDiOM w sprawie realizacji zajęć w języku angielskim.

(decyzja w załączeniu)
              

 


Nowy kierunek studiów - Bezpieczeństwo morskie państwa!

 
Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą:
• w sektorach gospodarki morskiej;
• gdzie będziesz odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej 
   infrastruktury krytycznej;
• lub służbą w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na
   akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa.
TO TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!

W roku akademickim 2015/16 Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich otwiera studia
I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo morskie państwa. Jest to jedyny taki kierunek
w Polsce!
Studia będą powadzone w 4 specjalnościach:
• Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej
Specjalność przygotowująca absolwenta do pracy na stanowiskach osób odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej infrastruktury krytycznej.
Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na oficera ochrony obiektu portowego
(Port Facility Security Officer PFSO).
• Bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce
W ramach tej specjalności przekazywana będzie wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, w tym transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych oraz spedycji. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na doradców i kandydatów na doradców
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers).
• Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorach gospodarki morskiej i zainteresowanych bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich, transportu morskiego, przeładunków portowych czy turystyki morskiej.
• Siły morskie współczesnego państwa
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach
i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa (np. marynarka wojenna, straż graniczna, ratownictwo morskie, służby celne itp.).


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl