Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

 
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
 Wydział     Student       Pracownicy   Dydaktyka        Nauka        Kontakt 
Doktorant

 

TRWA NABÓR NA III EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Partner: VS DATA
Nazwa kierunku: Cyberbezpieczeństwo
Czas trwania studiów: II semestry, rok 2016/2017

Informacje ogólne:
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu:
październik 2016 r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2017 r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI / IODo
podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji


© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
- program autorski Jarosław FELIŃSKI

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych OsobowychPorozumienie z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych
 UWAGA STUDENCI
Została ustanowiona Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych AMW


Zasady przyznawania odznaki określa Uchwała Senatu AMW

Odpłatnie:

Koszt odznaki – 32 zł.
Zakup będzie możliwy od września 2016 r.

Nieodpłatnie:
§ 2 ww. uchwały
4. Odznakę nieodpłatnie można nadać nie więcej niż trzem najlepszym
absolwentom kierunków studiów prowadzonych w poszczególnych PJO.
5. O wyborze najlepszych absolwentów decyduje średnia będąca podstawą
obliczenia oceny końcowej zgodnie z § 37 ust. 2 RS. W przypadku takiej
samej średniej o wyborze najlepszego absolwenta decyduje średnia
arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie
studiów, z pominięciem ocen z zaliczeń lub egzaminów zakwestionowanych
w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3 RS.
6. W sytuacjach nieuregulowanych w ust. 5 rozstrzyga kierownik PJO.)


Odznakę będą mogli zakupić również absolwenci z poprzednich lat.

UCHWAŁA nr 73 w sprawie określenia wzoru pamiątkowej
Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych AMW

 Terminy dyżurów na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
obowiązujące do końca czerwca 2016 r.
UWAGA STUDENCI
Poniżej zamieszczono decyzję Dziekana WDiOM
o przydziałach do specjalności na wszystkich kierunkach studiów.
>>> LINK <<<
 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W R.AK. 2016/2017ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”
– podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Kierownik studiów:
Jarosław FELIŃSKI – ABI CONSULTING; OPIEKUN MERYTORYCZNY
kontakt – jaroslaw.felinski@gazeta.pl – 508-608-136
Rozpoczęcie rekrutacji – 1 czerwca 2016 r.
UWAGA STUDENCI
W zakładce Student - Studia I i II stopnia - Prace dyplomowe i seminaria
zamieszczono przydział dyplomantów do promotorów w roku akademickim 2016/2017.
>>> Link <<<  POROZUMIENIE Z AMW
Wykorzystanie potencjału, doświadczeń, dorobku uczelni w zakresie kształcenia studentów i działalności naukowej w ramach kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja i bezpieczeństwo, systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz kształcenia doktorantów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i innych działań służących dobru obu uczelni, to główne cele porozumienia o współpracy, jakie 15 stycznia 2016 r. Wojskowa Akademia Techniczna zawarła z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

Porozumienie o współpracy sygnowali rektor-komendant AMW komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
i rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
 


W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Doktorantów
i Kół Naukowych „WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA - obronność i bezpieczeństwo” (20-21.06.2016 r.)


Konferencja organizowana jest przez:
-Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego,
-Prezydium Samorządu Doktorantów AMW.

Jest to niewątpliwie okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, a także wykazać się poprzez czynny udział w konferencji.
Głównym celem wydarzenia jest integracja kół naukowych z różnych środowisk, dzielenie się wiedzą, poglądami
oraz pomysłami, jak również szansa na poznanie wielu specjalistów z szeroko rozumianej dziedziny bezpieczeństwa.

II Konferencją Doktorantów i Kół Naukowych.

Więcej informacji o samym NATCONie 2016 znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.natconference.eu oraz u organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!
 


 
kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak
zaprasza na konsultacje w semestrze letnim 2015/16
w środy w godzinach 11-13.
 


Drodzy Studenci i Absolwenci,
Szef Sztabu STRIKFORNATO (SFN) zaprasza do nieodpłatnego stażu-praktyki
w ramach programu STRIKFORNATO TO INTERNSHIP PROGRAME instytucji NATO,
której siedziba mieści się w Lizbonie.

Kandydaci poza znajomością języka angielskiego powinni posługiwać się Microsoft Office.
Studenci na czas trwania stażu-praktyki mogą uzyskać urlop szkoleniowy.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
 


UWAGA STUDENCI
na WDiOM powstała inicjatywa związana ze stworzeniem
Koła Naukowego poświęconego problemom OBRONNOŚCI
ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obszarach zainteresowań, jak:

- współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne, wobec których użyty jest/będzie potencjał wojskowy (Marynarka Wojenna),
- funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny,
- rozwój taktyki Marynarki Wojennej,
- rozwój systemu obronnego państwa,
- zadania w strukturach NATO.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Kontakt dla osób zainteresowanych i bliższe szczegóły:
kmdr ppor. dr. Rafał MIĘTKIEWICZ (310/9)
email: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl
tel. 261262569
 


Informacje dla pracowników uczelni dot. programu Erasmus +
do pobrania TUTAJ oraz na pasku bocznym.
 

 

UWAGA NAUCZYCIELE AKADEMICCY ORAZ STUDENCI
Od 1 lutego br. obowiązują nowe godziny zajęć dydaktycznych.
Na naszym Wydziale obowiązywać będą od 15.02.br. tj. od rozpoczęcia semestru letniego.
Zmiany dotyczą tylko studiów stacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych godziny zajęć pozostają bez zmian.

Godziny zajęć obowiązujące na studiach stacjonarnych
od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016:UWAGA STUDENCI GRUP 157 BW, 158 BW oraz 1401 ABiPP

Studenci 1 rocznika studiów licencjackich kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz grupy 1401 ABiPP maja obowiązek zapoznania sie decyzją Nr 1/org/2016

Dziekana WDiOM w sprawie realizacji zajęć w języku angielskim.

(decyzja w załączeniu)
              


Pan dr Wojciech Wosek w r.a. 2015/2016 zakończył współpracę
z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich w związku z tym dyplomanci dr. Woska
zostają przeniesieni do grupy seminaryjnej prof. Krzysztofa Rokicińskiego.

 Nowy kierunek studiów - Bezpieczeństwo morskie państwa!

 
Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą:
• w sektorach gospodarki morskiej;
• gdzie będziesz odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej 
   infrastruktury krytycznej;
• lub służbą w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na
   akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa.
TO TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!

W roku akademickim 2015/16 Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich otwiera studia
I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo morskie państwa. Jest to jedyny taki kierunek
w Polsce!
Studia będą powadzone w 4 specjalnościach:
• Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej
Specjalność przygotowująca absolwenta do pracy na stanowiskach osób odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej infrastruktury krytycznej.
Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na oficera ochrony obiektu portowego
(Port Facility Security Officer PFSO).
• Bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce
W ramach tej specjalności przekazywana będzie wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, w tym transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych oraz spedycji. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na doradców i kandydatów na doradców
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers).
• Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorach gospodarki morskiej i zainteresowanych bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich, transportu morskiego, przeładunków portowych czy turystyki morskiej.
• Siły morskie współczesnego państwa
Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach
i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa (np. marynarka wojenna, straż graniczna, ratownictwo morskie, służby celne itp.).


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl