Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Studia wojskowe

Kierunki studiówOGŁOSZENIE
O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA 1 ROK STUDIÓW WOJSKOWYCH I. STOPNIANa podstawie par. 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627), zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”
 

Rektor-Komendant
Akademii Marynarki Wojennej

ogłasza


w dniach 4-5 stycznia 2018 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej na 1 rok studiów wojskowych I. stopnia w roku akademickim 2017/2018 na następujące kierunki:

1) Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:

a. nawigacja - 1 miejsce
b. informatyka - 6 miejsc


2) Wydział Mechaniczno-Elektryczny:

a. mechanika i budowa maszyn - 7 miejsc
b. mechatronika, spec. ekspl. sys. uzbrojenia morskiego - 3 miejsca
c. mechatronika, spec. prace podwodne - 2 miejsca
 

Proces rejestracji osób zainteresowanych, studentów cywilnych AMW z podanych kierunków, którzy spełniają warunki określone w art. 124 ust. 2 Ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1726) oraz par. 3 ust. 4 rozporządzenia obejmuje:

w terminie do 24 listopada 2017 r.

 • złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu (wzór),
 • dostarczenie do Akademii Marynarki Wojennej:
  a) życiorysu w formie CV (wzór),
  b) skróconego odpisu aktu urodzenia,
  c) zaświadczenia o odbywaniu studiów w AMW oraz dokumentu (opinii dziekana) dotyczącego przebiegu nauki w uczelni z uwzględnieniem informacji o wynikach w nauce uzyskanych w ostatniej sesji egzaminacyjnej oraz braku zaległości w nauce, w tym skutkujących warunkowym wpisem na semestr/rok studiów,
  d) innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w tym certyfikatów językowych,
w terminie do 27 grudnia 2017 r.
 • wniesienie opłaty z tytułu postępowania rekrutacyjnego (50 zł.),
w terminie do 4 stycznia 2018 r.
 • dostarczenie następujących dokumentów:
a) świadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
b) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (4 stycznia 2018 r.),
c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu postępowania rekrutacyjnego.
 
 

Do służby kandydackiej w ramach rekrutacji uzupełniającej może być powołany student cywilny AMW, który w momencie składania wniosku:

1) jest studentem tego samego roku lub lat wyższych, studiującym na tym samym kierunku studiów zgodnym z kierunkiem studiów przewidzianym dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Wyjątek stanowią kierunki studiów realizowane na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym;

2) nie posiada zaległości w nauce, w tym skutkujących decyzją dziekana właściwego wydziału określoną w § 23, ust. 2 „Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni” z ostatniej podstawowej sesji egzaminacyjnej;

3) otrzymał pozytywną opinię dziekana właściwego wydziału.
 

Informacje dodatkowe
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
Warunki przeprowadzenia testu wydolności fizycznej
Podstawa prawna 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl