Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJWydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego

oraz
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej

mają zaszczyt zaprosić na

X Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

"Prawo Humanitarne Wobec Wyzwań XXI wieku"

która odbędzie się 2 czerwca 2017 roku
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE (ISSN 2081-5182)
Zaproszenie do współpracy z redakcją rocznika "Międzynarodowe Prawo Humanitarne"

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących tematyki międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w szczególności mieszczących się w profilu przewodnim corocznej konferencji naukowej, organizowanej przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Do tej pory ukazało się drukiem sześć tomów:

Tom I: "MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE"; AMW, Gdynia 2010*.
Tom II: "Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku"; AMW, Gdynia 2011*.
Tom III:"Zasady działania przy użyciu siły"; AMW, Gdynia 2012.
Tom IV: "Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy"; AMW, Gdynia 2013.
Tom V: "Ludobójstwo jako zbrodnia międzynarodowa"; AMW, Gdynia 2014.
Tom VI: "Implementacja prawa humanitarnego"; AMW, Gdynia 2015.
 

W 2013 roku czasopismo naukowe uzyskało 5 punktów parametrycznych zgodnie z listą MNiSW (część B).
W przygotowaniu jest tom VII poświęcony konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie.
Termin składania artykułów upływa 31 października 2016 r.

Formularz recenzji
 
KONTAKT:
Redakcja rocznika „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69, p. 315 (blok 9)
tel. (0-58) 626-29-47, fax. (0-58) 626-28-02
e-mail: prawo.humanitarne@amw.gdynia.pl

kmdr dr hab. Dariusz Bugajski (redaktor naukowy)
tel. (058) (6)26-27 54
e-mail: d.bugajski@amw.gdynia.pl

mgr Mateusz Łaski (sekretarz Redakcji)
tel. (058) (6)26-29-47
kom. 797-287-934
e-mail: m.laski@amw.gdynia.pl 2010

 
2011

 
 

2014CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ
CZASOPISMA „MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE”

kmdr dr hab. Dariusz R. BUGAJSKI Prodziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i redaktor czasopisma „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”
prof. Michael GEISTLINGER Department for Public Law / Public International Law, University of Salzburg
prof. dr hab. Tadeusz JASUDOWICZ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. UKSW – Kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Piotr ŁASKI – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Jerzy MENKES – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr Elżbieta MIKOS-SKUZA - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Jerzy ZAJADŁO – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Stanisław ZAJAS – Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
dr hab. Bogdan ZDRODOWSKI – Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

„MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE”
LISTA RECENZENTÓW

Nazwisko Imię

Afiliacja

ANDERSEN-NAWROT
Anna Maria

Wydział Prawa, Uniwersytet w Lund (Szwecja)
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

GEISTLINGER
Michael

Wydział Prawa, Uniwersytet w Salzburgu (Austria)

HEINTSCHEL-VON-HEINEGG Wolf

Wydział Prawa, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

JASUDOWICZ
Tadeusz

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KARSKA
Elżbieta

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ŁASKI
Piotr

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

MENKES
Jerzy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

MIKOS-SKUZA
Elżbieta

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Polski Czerwony Krzyż

ZAJADŁO
Jerzy

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

ZAJAS
Stanisław

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

ZDRODOWSKI
Bogdan

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (z Listy recenzentów MPH). W uzasadnionych przypadkach (np. sprzeczność wniosków recenzentów) może być powołany trzeci recenzent.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora dzieła.

3. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, bądź uzupełnienia, warunkiem przyjęcia publikacji będzie spełnienie sugestii recenzenta (-ów).

4. W każdym przypadku autor (-rzy) winni ujawnić wkład i nazwiska osób, które przyczyniły się do powstania publikacji (zapobieganie ghostwriting oraz guest authorship/ honorary authorship).

5. Tożsamość autorów i recenzentów pozostaje wyłącznie do wiadomości redakcji (double-blind review proces).

6. Jeśli nie jest możliwe spełnienie warunku z punktu 5 recenzent powinien podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne),

b) bezpośrednie relacje zawodowe (szczególnie zależność służbowa),

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

7. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

8. Warunki publikowania artykułów znajdują się w każdym tomie MPH. Formularz recenzencki wraz z umową i wydrukiem artykułu w formie przesłanej przez autora redakcji są przesyłane recenzentom.

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/tomów nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości aktualną listę recenzentów współpracujących.


 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl