Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Kierunek realizowany jest na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.
Studia prowadzone są w specjalności (zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne):

- administracja sieciami komputerowymi.

Kształcenie obejmuje realizację przedmiotów informatycznych i zapewnia przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji inżynierskich i kierowniczych średniego szczebla. W ramach studiów nacisk położono na:
 • umiejętności wykorzystywania techniki komputerowej w studiach i przyszłej pracy zawodowej, która ma lub może mieć zastosowanie do przewidzianych dla absolwentów stanowiskach;
 • umiejętność konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych, analizy złożoności algorytmów;
 • rozumienie zasad sprawnego pisania programów zapisanych w języku programowania imperatywnego;
 • umiejętność oceny przydatności wybranych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania problemów, projektowania, implementacji i testowania programów obiektowych;
 • rozumienie zasad projektowania obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (Application Programming Interface);
 • umiejętność rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji, w tym problem producent-konsument i czytelnicy-pisarze oraz problemu pięciu filozofów, dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji;
 • znajomość posługiwania się wzorcami projektowymi, projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, dokonywania przeglądu projektu oprogramowania, wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania, doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia;
 • umięjętność formułowania zapytań w języku SQL (Structured Query Language), przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek;
 • rozumienie zasad projektowania prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych, obliczania reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach;
 • umiejętność instalowania sieci z dwoam klientami i pojedynczym serwerem z wykorzystaniem narzędzi typu DHCP, korzystanie z kluczy i pakietów kryptograficznych PGP (Pretty Good Privacy), budowania prostych interakcyjnych aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych;
 • rozumienie zasad opisywania przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów, operatorów;
 • rozumienie zasad programowania prostych sysemów wbudowanych, podnoszenia niezawodności systemu wbudowanego, rozumienia roli dokumetancji.
Po studiach będą istnieć możliwości podjęcia pracy w firmach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystwane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator sieci komputerowej, programista/projektant sstemów informatycznych lub administrator serwisu internetowego (webmaster). Możliwe jest także zatrudnienie absolwenta jako operatora, prowadzącego serwis systemu informatycznego lub jako jako administratora baz danych. W szczególności studenci powinni znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalisty ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z transportem morskim oraz jego obsługą, a także w instytucjach lądowych Marynarki Wojennej. Posiądą również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl