Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Od 2015 roku językiem publikacji w „Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej” jest język angielski i Redakcja ZN AMW przyjmuje wyłącznie artykuły napisane w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Adresy do przesyłania artykułów:

*Akademia Marynarki Wojennej
 Redakcja Zeszytów Naukowych AMW
 ul. J. Śmidowicza 69
 81-103 Gdynia

*e-mail: b.rozanska@amw.gdynia.pl

Redakcja ZN wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.

Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich

Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu), a także źródeł finansowania artykułu.

Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji

Redakcja ZN wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).
 

Przebieg procedury recenzowania


Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania artykułów w „Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Złożone w Redakcji ZN AMW artykuły są wstępnie oceniane przez redaktorów tematycznych i w przypadku zakwalifikowania do recenzji merytorycznych są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. Recenzowanie odbywa się w systemie double-blind review process. Jeżeli recenzent nie podejmuje się wykonania recenzji, Komitet Redakcyjny ZN AMW może wyznaczyć innego recenzenta. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.  Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i otrzymuje ją do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzenta. Konsultowanie uwag odbywa się za pośrednictwem Redakcji ZN AMW.
Raz w roku podawana jest lista recenzentów.

Formularz recenzji


Wymogi formalne

 1. Format artykułu:

 • B5
 • marginesy 25 mm
 • pojedynczy odstęp między wierszami
 • czcionka Times New Roman, wys. 11 p.


2. Układ artykułu:

 • imię i nazwisko
 • szczegółowa afiliacja
 • tytuł
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim


3. Rysunki:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.


4. Tabele:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
 • tekst w tabelach 10 p.

 

5. Wzory:

 • ponumerowane, pisane w edytorze równań


6. Bibliografia:

 • uporządkowana alfabetycznie
 • zapisana w formacie ISO 690

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.

Wszelkich informacji udziela sekretarz Redakcji ZN AMW.

 

 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl