Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300


ROK LIII, NR 1–4


2012, nr 1 (188)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

Czesław Dyrcz
Akademia Marynarki Wojennej w przededniu dziewięćdziesiątej rocznicy działalności


Adam Charchalis, Rafał Pawletko
The use of expert system for marine diesel engine diagnosis
(Zastosowanie systemu eksperckiego do diagnozy wysokoprężnych silników okrętowych)


Antoni Drapella, Małgorzata Górska
Solver II alternatywą narzędzia Solver w Exelu


Andrzej Felski, Mikołaj Wiśniewski
Porównawcza implementacja postanowień konwencji STCW 78/95 w programy kształcenia kandydatów na oficerów marynarki wojennej w Polsce i we Francji


Ryszard Kłos
Intravascular free gas phase detection
(Wykrywanie śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej)


Sławomir Kozaczka
Badanie struktury dna Zatoki Gdańskiej metodą akustyki nieliniowej


Rafał Krakowski, Jerzy Walentynowicz
Badanie właściwości płynów chłodzących do układu chłodzenia o podwyższonej temperaturze


Grzegorz Rutkowski
Ocena bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców klasy PS podczas manewrów podejściowych do terminalu DTC w Gdańsku — na przykładzie m/s „Emma Maersk”


Cezary Specht, Tomasz Szot
Ocena funkcjonalna wybranych ogólnodostępnych odbiorników GPS używanych w sporcie


Hubert Wysocki
Rekonstrukcja atraktora Monarchy Safye na podstawie szeregów czasowych2012, nr 2 (189)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

Andrzej Adamkiewicz, Arkadiusz Burnos
Kluczowe wskaźniki efektywności w utrzymaniu silników spalinowych w układach energetycznych jednostek pływających


Adam Cichocki
Analiza możliwości użycia lekkich torped ZOP na poligonach morskich MW RP


Leszek Flis, Marek Sperski
Ocena wpływu kształtu wierzchołka pocisku na proces przebijania pancerzy stalowych


Grzegorz Garbacz, Lesław Kyzioł
Stanowisko do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w warunkach działania cieczy korodującej dla złożonego stanu naprężeń


Antoni Iskra, Jarosław Kałużny, Maciej Babiak, Konrad Marszałkowski
Innowacyjna konstrukcja utleniającego reaktora katalitycznego uwzględniająca udział węglowodorów w spalinach


Wojciech Jurczak, Krzysztof Dudzik
Odporność korozyjno-naprężeniowa i zmęczeniowo-korozyjna okrętowych stopów aluminium i ich spawalność


Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch
Metodyka wyznaczania trójskładnikowej mieszaniny optymalnej do zasilania silnika z układem Common Rail


Waldemar Mironiuk
Computer visualisation of flooding damaged compartments in vessel type 888
(Komputerowa wizualizacja zalania uszkodzonych grodzi jednostki typu 888)


Bogdan Pojawa, Kamil Borsuk
Wyznaczenie charakterystyki współpracy okrętowego turbinowego silnika spalinowego z odbiornikiem energii z wykorzystaniem techniki planowania eksperymentu


Grzegorz Rutkowski
Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy PS, takich jak „Emma Maersk”, podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny2012, nr 3 (190)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

Pavla Bartošová
The integrated tram tracking system based on GPS
(Zintegrowany system śledzenia tramwaju oparty na GPS)


Andrzej Grządziela, Marcin Kluczyk
Analiza porównawcza charakterystyk drganiowych zewnętrznych linii wałów okrętu projektu 767


Janusz Kolenda
Whirling of asymmetric shaft under constant lateral force
(Drgania kołowe asymetrycznego wału przy stałej sile poprzecznej)


Kazimierz Koliński
Konwersja związków szkodliwych przez katalizator podczas zimnego uruchamiania i rozgrzewania silnika o ZS


Piotr Kordzikowski
Wytężenie wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego


Andrzej Marczak
Technologia radia programowalnego w zastosowaniach wojskowych


Stanisław Milewski, Jan W. Kobierski, Mirosław Chmieliński
Trenażery morskich zestawów rakietowo-artyleryjskich


Wojciech Polański, Bogdan Szturomski
Wymagania techniczne do budowy trenażera morskiego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR


Sławomir Świerczyński, Krzysztof Czaplewski
Pozyskiwanie informacji nawigacyjnej na potrzeby systemów VTS


Mirosław Tomera, Andrzej Kasprowicz
Zastosowanie regulatorów neuronowego i rozmytego do sterowania poziomem wody w układzie kaskadowym dwóch zbiorników


2012, nr 4 (191)

Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Wojciech Siwicki, Jacek Stefański
AEGIR — asynchronous ground-based radiolocation system
(AEGIR — asynchroniczny naziemny system radiolokacyjny)


Karolina Chorzewska, Andrzej Felski
Dopasowywanie obrazów sonarowych w oparciu o metodę informacji wzajemnej


Damian Filipkowski
Analysis of possible use of solutions defined as augmented reality in marine navigation and sea transportation
(Analiza możliwości zastosowania rozwiązań zdefiniowanych jako wzmocniona rzeczywistość w nawigacji morskiej i transporcie morskim)


Wojciech Homik
Tłumienie drgań skrętnych wałów korbowych silników okrętowych — ogólna metodyka doboru wiskotycznego tłumika drgań


Ryszard J. Katulski, Jarosław Magiera, Jarosław Sadowski, Wojciech Siwicki, Jacek Stefański, Agnieszka Studańska
System automatycznej lokalizacji osób do zastosowań specjalnych


Ryszard J. Katulski, Jarosław Magiera, Agnieszka Studańska
Device for spoofing in global positioning system
(Urządzenie do spoofingu w systemie globalnego pozycjonowania)


Janusz Kolenda
Free vibration of asymmetric shaft
(Drgania swobodne asymetrycznego wału)


Janusz Kolenda
Material orthotropy in analysis of fatigue safety under stochastic loads
(Ortotropia materiału w analizie bezpieczeństwa zmęczeniowego przy obciążeniach stochastycznych)


Mirosław Łącki
Real-time training algorithms in neuroevolutionary navigational decision support system
(Algorytmy szkolenia w czasie rzeczywistym w neuroewolucyjnym systemie wsparcia podejmowania decyzji nawigacyjnych)


Andrzej Stateczny, Marta Włodarczyk-Sielicka
Test results of bathymetric data processing obtained by swath sounder GS+
(Wyniki testów przetwarzania danych batymetrycznych uzyskanych z sondy GS+)

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 437 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl