Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X2005, nr 1, ss. 227


Wojciech Jurczak
Badania odporności balistycznej stopu AlZn5Mg2CrZr przeznaczonego do budowy okrętów
 

Izydor Kafar, Leszek Piaseczny
Wpływ podziału wtryskiwanej dawki paliwa w silniku zs na parametry obiegu i emisję tlenków azotu


Wiesław Kiciński, Tadeusz Opara
Cechy akustyczne pęcherzyków gazu wytwarzanych przez aparat oddechowy nurka


Krzysztof Kubiak, Witold Kustra
Zatargi o archipelagi na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Japońskim jako przykłady współczesnych sporów terytorialnych w obrębie obszarów morskich


Lesław Kyzioł
Zastępcze stałe materiałowe drewna konstrukcyjnego modyfikowanego powierzchniowo PMM


Andrzej Łapa
Transformacja w wojsku w opiniach podchorążych AMW


Piotr Mickiewicz
Polska w koalicji antyterrorystycznej – wnioski dla polityki bezpieczeństwa RP


Stanisław Polanowski
Wieloparametrowy model przebiegu ciśnienia sprężania w cylindrze silnika okrętowego


Stanisław Polanowski, Hubert Wysocki
Dekompozycja falkowa wykresu indykatorowego silnika okrętowego za pomocą Wavelet Explorer


Krzysztof Rokiciński
Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych na morzu w funkcji wykorzystania sił morskich 


Tomasz Szubrycht
Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego


Agata Załęska-Fornal, Marek Zellma
Dwuwymiarowa funkcja regresji opisana za pomocą bazowych funkcji sklejanych


Agata Załęska-Fornal, Marek Zellma
Identyfikacja układu dynamicznego opisanego liniowym losowym równaniem różniczkowym


Zdzisław Zatorski
Odporność na ostrzał kompozytów ceramika-guma-stal
2005, nr 2, ss. 149


Jerzy Będźmirowski
Doskonalenie systemu łączności i obserwacji jako podstawowego elementu zabezpieczenia działań ealizowanych przez Marynarkę Wojenną RP w latach 1950–1961. Próba usystematyzowania

 

Jerzy Głębocki, Stanisław J. Kurpiel, Józef Szady
Obrona przeciwminowa a centrum danych wojny minowej

 

Wojciech Jurczak
Wpływ naprężeń rozciągających na korozję stopu AlMg5 wyznaczoną metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

 

Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Nawigacyjne wsparcie działalności ludzkiej na morzu

 

Zbigniew Korczewski
Badania diagnostyczne w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych

 

Zbigniew Korczewski, Paweł Wirkowski
Założenia do modelowania procesów gazodynamicznych w sprężarkach silników turbinowych o zmiennej geometrii kanałów przepływowych

 

Lesław Kyzioł
Opis właściwości wytrzymałościowych drewna modyfikowanego PMM

 

Adam Pawlędzio
Numeryczne wyznaczenie współczynników masy wody towarzyszącej okrętu podwodnego

 

Tomasz Szubrycht
Tendencje w budownictwie okrętów nawodnych państw europejskich w świetle nowych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa


Zdzisław Zatorski
Odporność na ostrzał laminatów z osłonami ceramicznymi
2005, nr 3, ss. 160


Jerzy Będźmirowski
Modyfikacja systemu dowodzenia siłami Marynarki Wojennej RP w latach 1961–1989. Próba usystematyzowania

 

Jerzy Głębocki, Stanisław J. Kurpiel, Józef Szady
Miny morskie – prognoza rozwoju

 

Grzegorz Grzeczka
Eksperymentalne badania weryfikujące możliwość wykorzystania parametrów jakościowych energii elektrycznej wytwarzanej w okrętowych zespołach zasilania elektrycznego do oceny ich stanu technicznego

 

Wojciech Jurczak
Wpływ litu na właściwości i odporność korozyjną stopów Al-Zn-Mg w wodzie morskiej

 

Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański
Formalne i nieformalne oceny bezpieczeństwa morskiego

 

Tomasz Leszczyński
Koncepcja sterowania pojazdem podwodnym w przypadku wystąpienia awarii pędnika oparta na algorytmie genetycznym

 

Waldemar Mironiuk
Analiza zanieczyszczeń oleju smarowego pierwiastkami Fe i Cu okrętowych silników turbinowych

 

Krzysztof Rokiciński
Koncepcje transformacji sił morskich Niemiec w kontekście wyzwań XXI wieku

 

Bogdan Szturomski
Wytyczne do tensometrycznych pomiarów rozciągania próbki aluminiowej poddanej jednostronnemu oddziaływaniu czynnika korozyjnego na podstawie symulacji mes

 

Tomasz Szubrycht, Tomasz Szymański
Broń elektromagnetyczna jako nowy środek walki w erze informacyjnej


Piotr Szymak
Wybrane aspekty sterowania zespołem okrętowym pojazd podwodny – ładunek

 

Agata Załęska-Fornal, Marek Zellma
Opis procesów losowych za pomocą L-funkcji sklejanych

 


2005, nr 4, ss. 144
Cimelia
Zbiór wybranych publikacji profesora Antoniego Kamusińskiego


Władysław Wojnowski
Przedmowa


Zamiast wstępu... 
 

Antoni Kamusiński

Refleksje na temat zjawisk fizycznych związanych z ruchem
ciał w przestrzeni

Indukcja jednobiegunowa w świetle teorii klasycznej
i teorii względności


Masy ciał i ich trajektorie w ośrodku z centralno-symetrycznym
polem ciążenia


Przyczynek do interpretacji wyników doświadczenia Fizeau

Równania trajektorii ciał w centralno-symetrycznym polu ciążenia
uwzględniające bilans energetyczno-masowy


Od Redakcji
Kalendarium życia Antoniego Kamusińskiego

 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl